Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka Materskej školy Stálicová 2 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že  

žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy

septembru 2020 sa budú prijímať v budove MŠ Stálicová 2, ako aj v budove elokovaného pracoviska v HABARKE na Haburskej 6
od 4. mája do 7. mája 2020 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa,  potvrdenie o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast a potvrdenie o očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

        Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  riaditeľka. 

        Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov  /k 01. 09. 2020 /, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré MŠ v súčasnosti navštevujú), pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.

Ostatné deti prijíma na základe dohodnutých podmienok
so zriaďovateľom:

  • dieťa vo veku od 3 do 6 rokov (k 1. 9. 2020 ) s trvalým pobytom v Ružinove,
  • dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje v tomto školskom roku tunajšiu MŠ,
  • na doplnenie kapacity dieťa vo veku od 3 do 6 rokov s trvalým bydliskom mimo Ružinova.

Pri podávaní  žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_ms.pdf