Školský  poriadok


Školský  poriadok MŠ Stálicová 2,  821 02 Bratislava  a elokovaného  pracoviska na Haburskej ul. 6   bol    vypracovaný v zmysle § 153 Zákona NR SR 245/2008 (Školského zákona), v  zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva  SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole, novele vyhlášky –  308/2009 Z. z. o materskej škole,  zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov , Prevádzkového  a Pracovného  poriadku MŠ  s prihliadnutím na špecifické podmienky MŠ Stálicová 2  a elokovaného  pracoviska  na  Haburskej ul.6,   v Bratislave tak, aby bol zabezpečený plynulý chod materskej školy.

Školský poriadok MŠ Stálicová 2 upravuje podrobnosti o:

 • výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,
 • prevádzke a vnútornom režime materskej školy,
 • podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 • podmienkach nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2 a elokovaného pracoviska  na Haburskej 6 je Mestská časť Bratislava – Ružinov. Všetky práva a povinnosti zamestnancov spadajú pod MŠ Stálicová 2, ktorá je školou s právnou subjektivitou.

Materská škola  je 12- triedna, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom podľa školského vzdelávacieho programu „Škôlka plná zábavy“, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, telesnej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady
na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi, vekovými osobitosťami.

 1.1 Materská škola Stálicová 2

Má 7 tried, poskytuje celodenné alebo poldenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Budova MŠ je poschodová, má jeden hlavný vchod. Na prízemí sa nachádzajú dve triedy s príslušnými priestormi, kancelária štatutárnej zástupkyne, kancelária vedúcej ŠJ, jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi,  sklad bielizne, práčovňa, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Na poschodí sú umiestnené 4 triedy s príslušnými priestormi.

S poschodím je prízemie spojené schodiskom. Pavilón A je s hlavnou budovou spojený spojovacou chodbou. Budova MŠ je z časti podpivničená. MŠ disponuje tiež priestranným školským dvorom.

 1.2 Elokované pracovisko Haburská 6

Má 5 tried, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom  vo veku od 3 – 6 rokov, na základe požiadavky rodičov i poldennú starostlivosť. Elokované triedy sú umiestnené v účelovej budove, ktorá pozostáva z dvoch  traktov, spojených jedálňou.  Každý trakt má svoj vlastný vchod, deti i rodičia ich používajú podľa príslušných tried. Deti sú zadelené do piatich  tried podľa veku. Štyri triedy majú svoju  spálňu, umyváreň, šatňu. V piatej triede sa na popoludňajší odpočinok rozkladajú ležadlá.

Jedáleň, ktorou sú spojené obidva trakty, slúži predovšetkým na stravovanie detí i zamestnancov,  príležitostne  i  na  kultúrne  podujatia  školy,  pracovné porady, schôdzky OZ. Pri  jedálni  sa  nachádza  kuchyňa, v ktorej sa pripravuje strava pre deti a zamestnancov školy.   V  budove   sa  ďalej   nachádza  riaditeľňa, miestnosť  pre  vedúcu  ŠJ,  miestnosť na výučbu cudzích jazykov, kabinety UP, TV, LV, sklad bielizne a čistiacich  potrieb, šatne pre správnych zamestnancov, pracovňa – dielňa pre školníka /záhradníka/, sklad náradia.  Budova je čiastočne podpivničená.

Záhrada je veľká, priestranná, má pre deti dve pieskoviská, tri veľké preliezačky, hojdačky, prevažovačky a iné atrakcie. Deťom i  zamestnancom  je  k dispozícii i átrium školy.

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY A ELOKOVANÝCH TRIED

MŠ Stálicová 2 , je  v prevádzke v pracovných dňoch  od  6,30 – 17,00 hod.

Elokované  pracovisko  na Haburskej 6 je v prevádzke   od 7,00 do 17,00 hod.

 

Telefónne čísla :  MŠ Stálicová 2 : 02/43421470,  0901725911

                             EP Haburská 6: 02/43335428,  0901725910    

 

Riaditeľka školy : Katarína  MALOVCOVÁ – pôsobí na EP Haburská 6

Zástupkyňa riaditeľky:  Bc. Iveta PALATINUSOVÁ  –    Stálicová 2

 

Konzultačné hodiny riaditeľky školy:

Elokované  pracovisko   Haburská 6  : denne

MŠ Stálicová 2 – 2x týždenne  /pondelok a streda 7,30 – 8,30 hod. a  podľa potrieb rodičovskej verejnosti /, priama práca s deťmi – Haburská 6

Vedúce školských jedální :  Silvia  Novomeská– Haburská 6  , 0901 725 913

                                            Alena Somolányiová – Stálicová  2 , 0901 725 912

Konzultačné hodiny : denne  8,00 – 15,30 hod. osobne –  alebo telefonicky

 

Prevádzka MŠ a elokovaných pracovísk bola prerokovaná a odsúhlasená rodičmi
na plenárnych schôdzkach:

OZ  STÁLICA              :                    Stálicová 2                 dňa      11.09.2018

OZ  HABARKA            :                    Haburská 6               dňa      05.09.2018

Rada školy                     :                                                       dňa      06.09.2018

 

Prevádzka materskej školy bola odsúhlasená rodičmi, Radou školy a Mestskou časťou Ružinov, Mierová 21 v Bratislave.

Prevádzka na MŠ Stálicová  je  :        od  6,30 – 17,00 hod.,
na EP Haburská 6 je prevádzka :       od 7,00 – 17,00 hod.

 

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ a elokovaných tried striedavo prerušená z hygienických dôvodov na 4 týždne, počas ktorých si zamestnanci čerpajú dovolenky, prevádzkové zamestnankyne spravidla 1 týždeň počas uzatvorenia prevádzky robia veľké upratovanie, dezinfekciu priestorov  a hračiek  MŠ.

Prerušenie prevádzky oznamuje riaditeľka MŠ a zástupkyňa riaditeľky spravidla 2 mesiace vopred. V školskom roku 2017 /2018 bude prevádzka školy a elokovaného pracoviska počas prázdnin nasledovná. V mesiaci júl bude v prevádzke pracovisko na  Stálicovej 2 a v mesiaci august na Haburskej 6 .

Podľa potrieb a požiadaviek rodičov zabezpečí riaditeľka školy  umiestnenie detí v náhradnej materskej škole.

            Počas vianočných sviatkov bude MŠ zatvorená od 22.12.2018 do 04.01.2019. Prevádzka MŠ začína 07.01.2019. Náhradná – zberná MŠ pre deti všetkých  ružinovských MŠ bude MŠ Piesočná.

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená (po dohode s rodičmi)  aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí, alebo môžu spôsobiť  škody na majetku.

 

PODMIENKY PRIJATIA DO MŠ A DOCHÁDZKA DO MŠ

V nasledujúcej časti uvádzam spôsob prijímania detí do MŠ , dochádzku a čiastočnú úhradu výdavkov za MŠ.

 

 3.1 Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosti o umiestnenie dieťaťa do MŠ k nasledujúcemu  šk. roku podávajú rodičia  riaditeľke školy spravidla od  01.05.do 31.05.  Ak to kapacita MŠ umožňuje, prijíma riaditeľka MŠ deti aj priebežne, počas celého šk. roka. Po dohode so zriaďovateľom na hlavnom vchode do budovy zverejní počet prijímaných detí, miesto prijatia a odovzdania vyplnenej žiadosti.

Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania do MŠ podľa § 59 Zákona NR SR 245/2008. Žiadosť (príloha 1) o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo EP. Taktiež je možné stiahnuť si ju na internete  zo stránky MŠ www.ms-stalicova.webnode.sk .

Prílohou k žiadosti je vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťu a taktiež potvrdenie o riadnom očkovaní dieťaťa.

 

Prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky je rodič povinný predložiť riaditeľke školy spravidla do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie neobdrží, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť OPŠD za účelom rezervovania miesta v MŠ.

V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie.

Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľka po prerokovaní s rodičmi podá návrh na preradenie dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia. Ak rodič pri podávaní žiadosti uvedie nepravdivé údaje, resp. zamlčí skutočný zdravotný stav dieťaťa, môže riaditeľka školy ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ, resp. zrušiť rozhodnutie o prijatí.

Písomné rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk. roka doručí riaditeľka rodičom na adresu  uvedenú v žiadosti spravidla do 30.júna. O počte   prijatých i neprijatých detí  písomne informuje zriaďovateľa.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa do kolektívu môže predchádzať adaptačný pobyt, ktorý je určený podľa § 59 Zákona NR SR 245/2008, ods. 4 a Vyhlášky MŠ SR 306/2008, § 3, ods. 3. V čase adaptačného pobytu pedagogická zamestnankyňa úzko spolupracuje s rodičmi. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka MŠ, po prerokovaní s rodičmi rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ, alebo o jej ukončení.

Pri nástupe   do  MŠ   rodič  vyplní  evidenčný  lístok s dostupnými telefónnymi   číslami, ktorý triedna učiteľka zaradí do osobného spisu dieťaťa, taktiež vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti prostredia,  súhlas s používaním osobných údajov.

 3.2 Dochádzka detí do MŠ

Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 8. 00 hod. a osobne  ho odovzdá učiteľke. Deti z MŠ odchádzajú spravidla v čase od 12,00 do 12,30 hod. a od 15,00 do 17,00 hod. v sprievode rodiča, ktorý po prevzatí dieťaťa z bezpečnostných dôvodov opustí areál MŠ. Na prevzatie svojho dieťaťa môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa – nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú, pedagogickým zamestnankyniam známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa plne zodpovedá.

Rodič je povinný prevziať si dieťa do ukončenia prevádzky MŠ. Ak si rodič opakovane neprevezme dieťa do ukončenia  prevádzky, závažne tým porušuje školský poriadok.

Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo  s triednou učiteľkou. Po dohode s triednou učiteľkou môže rodič privádzať dieťa i po 8,00 hod., ale tak, aby  nenarušil priebeh činností ostatných detí.

Rodičia sú povinní sledovať oznamy pri vstupe do chodby a v šatniach, na nástenkách.

Prevzatie dieťaťa od rodiča môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do kolektívu zdravých detí. Dieťa bude následne prijaté na základe potvrdenia od pediatra. Po chorobe dieťaťa je potrebné nahlásiť jeho príchod do 8,00 hod., inak dieťa nebude prevzaté.

 

Neprítomnosť a odhlásenie dieťaťa zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. V opačnom prípade rodič uhradí plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa zvyčajne odoberá. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa.
Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní, rodič oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, po opätovnom nástupe predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Ak bola príčinou neprítomnosti choroba viac ako 3 dni, pri nástupe do MŠ predloží lekárske potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je dieťa zdravé a môže MŠ ďalej  navštevovať. Osobám, ktoré nie sú v MŠ zamestnané je vstup do tried, spální a jedálne zakázaný.

Pri zníženom počte detí si učiteľky čerpajú náhradné voľno alebo dovolenku.

Pri zníženom počte zamestnancov sa v ojedinelých prípadoch môžu deti deliť do iných tried.

            V   prípade  potreby,  ak  si  to  situácia  vyžaduje  /napr. dlhodobá  PN/,  riaditeľka školy zabezpečí zastupovanie.

 3.3 Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa do MŠ

Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej  škole prispieva rodič od 01.09.2018 sumou  23,40
na jedno dieťa (na základe rozhodnutia  zriaďovateľa, prijatím VZN MÚ MČ Bratislava – Ružinov).
Tento príspevok rodič uhrádza vopred, do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Príspevok   23,40 €  zákonný zástupca  neuhrádza  za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom  dávky  v  hmotnej   núdzi   a  príspevkov  k  dávke  v hmotnej   núdzi
 3. ktoré je umiestnené  v zariadení  na  základe  rozhodnutia súdu
 4. ktoré nedochádzalo do materskej školy  v čase  školských prázdnin, alebo bola  prerušená  prevádzka  MŠ  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného  príspevku
 5. ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku

Za evidenciu a kontrolu uhrádzania poplatkov zodpovedá určená osoba:

 • MŠ Stálicová 2 – Bc. Iveta Palatinusová,
 • EP Haburská 6 – Katarína Malovcová.

Okrem   tohto  poplatku   rodič  uhrádza  aj  príspevok   na  stravovanie  dieťaťa,  ktorý činí 1,74 €  na deň, z toho 0,32 €  desiata, 0,76 € obed, 0,26 € olovrant a 0,40 € réžia – rozhodnutie zriaďovateľa na základe VZN MČ BA Ružinov č.21/2012 z 26.06.2012. Réžia sa platí paušálne, či je dieťa v MŠ alebo nie.

Stravné je rodič povinný uhradiť do 10.dňa v mesiaci. Ak   najneskôr   do  8.00 hod. v deň neprítomnosti  neodhlási   svoje  dieťa, prvý   deň   neprítomnosti  sa  započítava  do stravného.

            Do MŠ je zakázané donášať si vlastnú stravu pre dieťa. Riaditeľka MŠ môže schváliť výnimku , ak si rodič podá osobitnú, písomnú žiadosť, ku ktorej priloží rozhodnutie
lekára – špecialistu, že dieťa nemôže konzumovať stravu podávanú v MŠ.

 

 3.4 Prerušenie prevádzky do MŠ

Ak dieťa nemôže dochádzať do MŠ z dôvodu liečenia, pobytu v diagnostickom ústave, logopedickej MŠ, v očnom sanatóriu, či z iného závažného dôvodu, podajú rodičia písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa riaditeľke školy, resp. vedúcej elokovaného pracoviska.  Dochádzku možno prerušiť najviac na dobu 3 mesiacov.

Ak je neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšia ako 14 po sebe idúcich  dní, oznámi rodič riaditeľke školy dôvod písomne, pričom pri opätovnom nástupe predloží rodič písomné prehlásenie o bez infekčnosti  prostredia.

 

 3.5 Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

Riaditeľka školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v prípade, že rodič, zákonný zástupca dieťaťa:

 1. Vedome zatajil skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.
 2. Neuhradí opakovane ani po upozornení v stanovenom termíne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a platbu za stravu.
 3. Ak nerešpektuje prevádzkový čas materskej školy.
 4. Ak nerešpektuje a porušuje Školský poriadok materskej školy.
 5. Ak neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole trvajúcej dlhšie ako 14 dní, písomne ak trvá dlhšie ako 30 dní.
 6. Ak  neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,
  jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 7. Ak preukázateľným spôsobom zanedbáva zdravotný stav, hygienu, sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa (riaditeľka školy upozorní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny)

 

Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje:

 1. a) o deťoch v rozsahu:
 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • bydlisko
 • rodné číslo
 • štátna príslušnosť
 • národnosť
 • informácie o fyzickom a duševnom zdraví
 • informácie o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky

 

 1. b) o zákonných zástupcoch v rozsahu:
 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého bydliska
 • adresa zamestnávateľa
 • pracovný čas
 • kontakt na komunikáciu (telefónny , e-mailový)

Uvedené práva sa zaručujú každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní.

Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi.

Nikto nesmie uvedené práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Škola nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.

  

 3.6 Výkon práv a povinností detí a ich právnych zástupcov v MŠ, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy

 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov

 

Dieťa má právo na :

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
 2. bezplatné vzdelanie pre 5-ročné deti, pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským zákonom
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav
  v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu  a v súlade
 9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany  proti fyzickému, psychickému  a sexuálnemu násiliu
 10. informácie týkajúce sa jeho  osoby  a jeho  výchovno-vzdelávacích výsledkov
 11. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu  a vzdelávanie s využitím  špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie  umožňujú

 

Povinnosti dieťaťa:

 1. neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
  a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia,
 3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 5. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia
 6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade
  so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi

 

Práva zákonného zástupcu dieťaťa:

 1. vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá  poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona,  zodpovedajúcu  schopnostiam, zdravotnému  stavu, záujmom  a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti,
 2. právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno- vzdelávacej sústavy, žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta
  a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 3. oboznámiť sa  s  výchovno-vzdelávacím  programom  školy a školským poriadkom
 4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa- osobným
  dohovorom s riaditeľkou alebo triednymi učiteľkami je možné dohodnúť vhodný čas
  na konzultácie o dieťati
 6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

 

  Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa: 

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určeného školským poriadkom – dodržiavať prevádzkový čas od 6,30 do 17,00 hod. – do MŠ prichádzať v čase vymedzených hodín tak, aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a pracovné povinnosti zamestnancov,
 2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne
  výchovno- vzdelávacie potreby,
 3. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 4. nahradiť škodu, ktoré jeho dieťa úmyselne zavinilo,
 5. ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti
 6. neprítomnosť, ktorá trvá najviac 5 po sebe idúcich dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca – potvrdením o zdravotnom stave a bezinfekčnosti prostredia. V prípade, že dieťa bolo choré, predloží potvrdenie od lekára. Neprítomnosť nahlásiť do 8,00 hod.,  v opačnom prípade hradí stravnú jednotku na deň,
 7. informovať pedagogických zamestnancov – riaditeľku školy o zmene bydliska, telefonickom kontakte a akýchkoľvek zdravotných zmenách dieťaťa,
 8. zdravé dieťa odovzdať priamo učiteľke,
 9. pravidelne uhrádzať poplatky na dieťa – za stravu, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ – vopred, do 10.dňa v kalendárnom mesiaci,
 10. Zákonný zástupca môže splnomocniť k výberu dieťaťa z MŠ osoby staršie ako 10 rokov,
 11. pri vstupe do budovy používať návleky na obuv,
 12. po prevzatí dieťaťa od pedagogického zamestnanca sa zákonný zástupca s dieťaťom z bezpečnostných dôvodov nezdržiava v budove, ani v areáli školskej záhrady MŠ,
 13. po dovŕšení šiesteho roka prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 14. nevpúšťať cudzie osoby do budovy MŠ

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLY A ELOKOVANÝCH TRIED

 

 4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

 1. trieda/y                          3- ročné deti
 2. trieda/y                          4- ročné deti

III. trieda/y                             5-ročné deti

 1. trieda/y 5-6-ročné deti

 

 4.2  Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa do tried

MŠ  STÁLICOVÁ 2 : 

 1. triedy :     7,00    –     15,30 hod.
 2. triedy :     7,00    –     16,00 hod.

III. triedy    :     7,00    –     16,30 hod.

 1. triedy :     6,30    –     17,00 hod.

 

V čase od  6,30 do 7,00 hod sa deti schádzajú na prízemí –   v IV. triede, o 7.00 hod. sa rozchádzajú do svojich tried.

Jednotlivé triedy / pani učiteľky  sa po mesiaci striedajú v otváraní a zatváraní MŠ.

Po ukončení pracovnej doby odovzdávajú pani učiteľky deti spolu so zoznamom (proti podpisu)
do zbernej  triedy o16,30 hod. 

 

Elokované  pracovisko  HABARKA ,  HABURSKÁ 6 :

 1. Atrieda : 7. 00    – 15,30 hod.

I.B trieda   :                7,30     – 16,30 hod.

 1. trieda : 7. 00   –    16.00 hod.

III.trieda    :                7. 00   –    17.00 hod.

 1. trieda : 7. 30   –    17,00hod.

 

Deti sa schádzajú v I.A a v II.triede od 7,00 hod. a po príchode svojej učiteľky odchádzajú
do svojich tried. Po mesiaci sa v konečných službách pani učiteľky striedajú.

 

 4.3 Preberanie detí

Deti od rodičov preberá učiteľka. Rodič je povinný po vstupe do budovy použiť návleky,
resp. sa vyzuť, priviesť dieťa a osobne odovzdať učiteľke. Učiteľka zodpovedá len za takto prevzaté dieťa až do doby, pokiaľ ho neodovzdá striedajúcej kolegyni alebo rodičom.

Učiteľka na základe splnomocnenia predloženého na predpísanom tlačive môže vydať dieťa aj súrodencovi staršiemu ako 10. rokov, resp. osobe, ktorú rodič splnomocnil. Na základe splnomocnenia preberá rodič zodpovednosť za dieťa po opustení školy. Ak žije dieťa
len s jedným  z rodičov, o jeho preberaní rozhodne ten, ktorému bolo súdnym rozhodnutím dieťa zverené do výchovnej starostlivosti, ak súd neurčí inak. Rozsudok musí mať potvrdenie právoplatnosti. V prípade pokračujúceho súdneho konania do vynesenia rozsudku a nadobudnutia jeho právoplatnosti – určenia starostlivosti, nahrádza ho predbežné opatrenie príslušného súdu.

            Z dôvodu bezpečnosti detí a prehľadnosti sú rodičia povinní po prevzatí svojho dieťaťa  od učiteľky opustiť areál MŠ   resp. školskej záhrady.

Preberanie detí medzi učiteľkami v čase odovzdávania sa uskutoční na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom odovzdávajúcej a preberajúcej učiteľky.

 

 4.4 Organizácia v triede – denný poriadok

Výchovno-vzdelávaciu  činnosť zabezpečujú  na zmeny dvaja kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci.

Hry organizujú tak, aby mali dohľad na deti, ktoré majú v triede. Počas hier sa venujú deťom. Stanovené ciele sa snažia realizovať tak, aby zapojili do hier a činností čo najväčšiu skupinu detí. Jednotlivé činnosti počas dňa si učiteľky  zaraďujú podľa potrieb, je však potrebné dodržiavať termíny podávania stravy. Odporúča sa dodržať trojhodinový interval medzi podávaním jedla.
Pred cvičením si mladšie deti uvoľnia odev a predškoláci sa prezliekajú
do úboru. Počas dňa pedagogickí zamestnanci navodzujú pokojnú, radostnú, pokojnú  atmosféru v triede i na školskom dvore.

V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať
aj krúžková činnosť a nadštandardné aktivity. Krúžkovú činnosť zabezpečujú učiteľky MŠ, výučbu cudzieho jazyka a aktivít, na ktorú nemajú učitelia MŠ odbornú spôsobilosť  zabezpečujú externí lektori, ktorí zodpovedajú aj za bezpečnosť detí.

Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách, na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 

Hry a hrové činnosti Zdravotné cvičenia Činnosti zabezpečujúce životosprávu Vzdelávacie aktivity Pobyt vonku Činnosti zabezpečujúce životosprávu Odpočinok Činnosti zabezpečujúce životosprávu Hry a hrové činnosti Krúžková činnosť

 

 4.5  Organizácia v šatni

Rodičia majú  vstup povolený z hygienického a bezpečnostného hľadiska len do určitých priestorov (šatňa, umyváreň). Taktiež nie je povolený vstup rodičov do jedálne a prechod ňou
pri odovzdaní dieťaťa učiteľke.

U detí je potrebné trvať na osvojení návyku očistiť si pred vstupom do budovy obuv. Topánky si vyzujú a odložia vo vstupnej chodbe, prezliekajú sa v šatniach príslušných tried, kde si
do označených skriniek odkladajú šatstvo. Rodičia v spolupráci s učiteľkami vedú deti k poriadkumilovnosti a samostatnosti.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky, za čistotu upratovačky.

V triedach mladších detí / 1. trieda + 2. trieda / pri prezliekaní na pobyt vonku pomáhajú prevádzkové zamestnankyne. Popoludní, na záujmovú činnosť na školskom dvore si deti zoberú
zo skriniek  všetky veci, v ktorých odchádzajú domov.

            Rodičom detí nie je vstup z dvora do šatní povolený z dôvodu hygienického a bezpečnostného! Za dodržiavanie tohto nariadenia zodpovedajú učiteľky a upratovačky.

 

 4.6 Organizácia v jedálni

Stálicová 2 :

Stravovanie prebieha v jedálni v troch zmenách. Deťom sa počas pobytu v MŠ podáva desiata, obed a olovrant.

 

 1. smena : I.A + I.B + II.B  trieda                                                  

desiata                  8. 25  –     8. 45 hod.

obed                   11. 15   –   11. 40 hod.

olovrant             14.  20   –   14. 40 hod.

 

 1. smena : II.A + III.A trieda

desiata                 8. 50    –     9. 10 hod.

obed                  11. 45   –    12. 10 hod.

olovrant            14.  40   –    15. 00 hod.

 

III. smena :  III.B + IV. trieda

desiata              9.10      –      9.25 hod.

obed               12.10      –     12.30 hod

olovrant          15.00      –    15.15 hod.

 

EP Haburská 6 :

 1. smena : I. trieda

desiata               8,15     –      8,40 hod.

obed                11,15     –    11,45 hod.

olovrant           14,20     –    14,40 hod.

 

 1. smena : II.A + III.A trieda

desiata                8,40     –      8,50 hod.

obed                 11,30     –    12,00 hod.

olovrant            14,30     –    14,45 hod.

 

III. smena: III.B + IV. trieda

desiata                8,50 – 9,10 hod

obed                   12,00 – 12,30 hod

olovrant              15.00 – 15.15 hod

 

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.

            Pitný režim detí  je zabezpečený na každom pracovisku individuálne – po dohode s rodičmi.

Deti majú k dispozícii na pitie neperlivé minerálne vody a 100% jablkovú šťavu , z projektu „Školské ovocie“ a pitnú vodu z umývadla počas celého dňa.

Každé dieťa má v triede na podnose svoj vlastný sklenený pohár, pracovníčka ŠJ
ich každý deň umýva v umývačke.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľky. Počas stolovania učiteľka deti nenásilne usmerňuje,  nenúti ich jesť. Deti 3-ročné používajú lyžicu, 4-5 ročné aj vidličku a deti 5-6 ročné celý príbor. Deťom pomáhajú pri stolovaní učiteľky a určené nepedagogické zamestnankyne.

 

 4.7 Organizácia v umyvárni

Za čistotu a dezinfekciu v umyvárni  zodpovedá upratovačka, za poriadok /zavesenie uterákov, hrebeňov, spláchnutie WC…/, učiteľka. Deti sa v umyvárni zdržiavajú
len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom. Upratovačka umýva  podlahu  až počas pobytu detí vonku a po uložení na odpočinok, aby  nehrozilo

pošmyknutie detí a dospelých. Každé dieťa musí mať svoj uterák na označenom mieste a svoj hrebeň v skrinke Za označenie zodpovedá rodič a učiteľka, za čistotu hrebeňa a uteráka upratovačka, WC papier je prideľovaný podľa potreby upratovačkou.

Osobná hygiena sa uskutočňuje pravidelne pred jedlom, po pobyte vonku,
po popoludňajšom odpočinku, po práci s výtvarným materiálom, po použití WC. Po jedle si deti vyplachujú ústnu dutinu vodou.

Za celkovú organizáciu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických , zdravotných  a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu,  hygienu umyvárne a WC zodpovedá upratovačka.

 

 4.8 Pobyt detí vonku

Pobyt vonku je výchovno-vzdelávacia činnosť prispôsobená pobytu detí v prírode. Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje sa deťom, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných  právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Podporuje rozvoj pohybových schopností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení, otužuje detský organizmus.

Pobyt vonku sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním. Je treba utvoriť také podmienky , aby sa deti mohli venovať hrám a činnostiam podľa vlastnej voľby, telovýchovným činnostiam, hrám s pieskom, snehom a vodou, pohybovým hrám, výtvarnej činnosti a primeranej práci , pri ktorej sa využíva záhradné a iné náradie.

Vychádzka musí byť dobre premyslená a musí mať výchovno-vzdelávací zámer.
S deťmi 3 – 4 ročnými sa vychádzka uskutočňuje len za prítomnosti 2 pracovníčok.

Na vychádzke učiteľka nesmie mať viac ako 20 detí 4-5 ročných, alebo 22 detí starších
ako 5-ročných. V prípade vyššieho počtu detí ide na vychádzku s učiteľkou ďalšia zamestnankyňa alebo iná plnoletá osoba, ktorá dbá na bezpečnosť detí.

Na vychádzku nosia učiteľky terčík, prechádzajú len cez prechod pre chodcov a deťom i sebe oblečú reflexné vesty. Učiteľka vchádza do vozovky prvá, oblečená v reflexnej veste, postaví sa
do stredu komunikácie  a zastaví premávku, až potom prevedie ďalšia učiteľka  deti cez vozovku. Učiteľka stojí v strede vozovky dovtedy, kým neprejde posledné dieťa. Vozovku opúšťa ako posledná.

Na pobyt vonku učiteľka pripraví dostatok hračiek, pomôcok, deti vedie k ochrane pomôcok i prostredia. Zodpovedá za deti svojej triedy, v prípade nebezpečenstva zasiahne ktorákoľvek učiteľka. Prevádzkoví zamestnanci sa postarajú v letných mesiacoch o osvieženie vzduchom ,vodou, zabezpečujú slnečníky  a podávanie tekutín vo zvýšenom množstve. V priebehu celého roka dbá
na správne oblečenie detí počas pobytu vonku.

Za čistotu pieskovísk zodpovedajú upratovačky a školník/záhradník, ktorý pravidelne prekopáva a čistí pieskovisko / úkon  zapisuje do zošita/, kontroluje hojdačky, preliezky, kolobežky a odrážadlá.

V letných mesiacoch prenášame podľa možnosti von všetky činnosti, deti chránime
pred spálením pokožky. V tomto období sa deti zdržiavajú od 11,00 hod. do 15,00 hod v budove
z dôvodu intenzívneho slnečného žiarenia. Aktivity uskutočňujeme v tieni, pod stromami, slnečníkmi, v altánku. Každé dieťa má hlavu chránenú šiltovkou alebo inou pokrývkou hlavy.

V zimnom období zaraďujeme pobyt vonku tak, aby sme čo najviac využili slnečné lúče. Sánkovanie, kĺzanie – majú otužovací význam, pretože umožňujú dlhší pobyt v zimnej prírode.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity, vychádzky, vzdelávacie aktivity atď.

Realizuje sa každý deň, výnimkou kedy sa nemusí realizovať, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, búrka, silný mráz, dážď /nie mrholenie/, poľadovica,…

V záujme zdravého psychosomatického vývoja dieťaťa je neprípustné vynechávať pobyt vonku.

Ak to počasie umožňuje, uskutočňuje sa 2-krát počas dňa. Na dvore sa učiteľky  nezabávajú medzi sebou, ale venujú sa deťom a dbajú na zvýšenú bezpečnosť, aby deti neničili majetok školy, hračky a zeleň v školskej záhrade.

 

Za čistotu pieskovísk zodpovedajú upratovačky a školník /záhradník/, ktorý pravidelne prekopáva a čistí pieskovisko / úkon  zapisuje do zošita/, kontroluje hojdačky, preliezky, kolobežky a odrážadlá.

 

Na akúkoľvek prepravu detí je potrebné objednať autobus s poistením. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom sú zodpovedné všetky učiteľky.

Výlet alebo exkurziu organizujeme na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu rodiča najviac na poldeň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí.
Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít, vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí
o bezpečnosti a ochrane zdravia. Rodičom dá podpísať informovaný súhlas s výletom / exkurziou.
Na výlety a exkurzie s deťmi  predškolského veku a prepravu do školy v prírode  zabezpečujeme autobusy  z  CK  AZAD.

 

 4.9 Organizácia v spální

Vetranie spální zabezpečuje upratovačka.

Každé dieťa má svoju postieľku /ležadlo, deti spia prezlečené do pyžamka, šaty si odkladajú na stoličku pri postieľke alebo v triede. Z dôvodu ochrany zdravia detí učiteľka nesmie dovoliť, aby dieťa išlo do umyvárne a na WC bosé. Venuje pozornosť deťom, ktoré sa pomočujú. Učiteľka neodchádza bezdôvodne zo spálne. Ak zo závažného dôvodu potrebuje opustiť spálňu, zabezpečí
na nevyhnutnú dobu  dozor iná pedagogická zamestnankyňa.

Spánok detí u predškolákov  učiteľky postupne skracujú, nahrádzajú ho pokojnými činnosťami / kreslenie, počúvanie rozprávok a iné činnosti podľa výberu učiteľky/. Individuálne pristupujú k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Po odpočinku upratovačky vyvetrajú spálne a  poupratujú ležadlá / postieľky/.

Posteľnú bielizeň  pravidelne vymieňajú  /1x za 3 týždne/, v prípade potreby aj častejšie.

 

 4.10 Organizácia nadštandardných aktivít a krúžkovej činnosti v MŠ

Krúžková činnosť v MŠ sa uskutočňuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí v MŠ tak, aby nenarušovala jeho plynulý priebeh. Uskutočňuje sa v popoludňajších hodinách podľa záujmu rodičov a podľa počtu prihlásených detí. Záujmové krúžky sa uskutočňujú pod vedením učiteliek MŠ a kvalifikovaných lektorov, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy
na schválenie plán činností.

Nadštandardné aktivity sa realizujú na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Lektor je povinný viesť evidenciu o účasti detí na týchto aktivitách, o úhrade poplatku, vedie si plány činnosti.

Počas činnosti preberá za deti zodpovednosť lektor. Osobne preberá deti od učiteľky a osobne ich aj učiteľke odovzdá proti podpisu s presným počtom a priezviskom dieťaťa. Dodržiava čas činnosti a s vhodným časovým predstihom si pripravuje pomôcky.

Krúžková činnosť je vedená učiteľkami konkrétnej MŠ.

Oznam o nadštandardných aktivitách a krúžkovej činnosti je vyvesený na nástenke v každej triede.

 

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ

/Školský zákon 245 §152/

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecnými záväznými právnymi predpismiv zmysle Vyhlášk MŠ SRčíslo 306/2008 Z.z. o materskej škole, Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 132-135 a 170 – 175 ZP, § 422 Občianskeho zákonníka, Zákonom NR SR 277/1994 Z.z o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, Zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci, pracovným poriadkom a internými poknymi riaditeľky MŠ.

Zriaďovateľ a riaditeľka materskej školy sú povinní starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch.

 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok a za prijatý počet detí do MŠ zodpovedá riaditeľka školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedá pedagogická pracovníčka v čase od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi, alebo splnomocnenej osobe, resp. striedajúcej sa kolegyni. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa od rodiča ak zistí ,že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu zdravých detí v MŠ.

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a telefonicky informuje rodičov, resp. osoby, ktoré sú splnomocnené dieťa preberať z MŠ.

V MŠ nie je prípustné podávanie  liekov v akejkoľvek forme /sirupy, tablety, spraye, kvapky…/.

MŠ je vybavená skrinkami prvej pomoci. V prípade úrazu poskytuje pomoc osoba, ktorá je v bezprostrednej blízkosti, zamestnankyne zabezpečia odborné vyšetrenie dieťaťa /privolaním lekára/ a ihneď informujú riaditeľku ,resp. vedúcu MŠ a rodičov dieťaťa.

Úraz je potrebné okamžite zaevidovať, zamestnankyňa, pri ktorej sa úraz stal, spíše záznam o úraze na predpísanom tlačive.

Pri presune detí po schodoch /Stálicová/ učiteľka kráča pred deťmi a dbá na ich bezpečnosť.

Pri diétach a alergiách na niektoré potraviny požiada rodič riaditeľku MŠ o súhlas s donáškou vlastnej stravy do MŠ.

Prílohou žiadosti je odporúčanie ošetrujúceho lekára – špecialistu  k zmene stravy dieťaťa. Potvrdenia sú k dispozícii u vedúcej ŠJ.

       Pedagogickí zamestnanci nenechávajú deti za žiadnych okolností bez dozoru.
Na pracovisku,  ako aj v celom areáli materskej školy sa zamestnanci riadia príkazom riaditeľky týkajúceho sa zákazu  fajčenia. Učiteľky majú pri priamej práci s deťmi zakázané súkromne telefonovať z mobilného telefónu. Telefonovať je povolené len v nevyhnutných  prípadoch.

 

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

Ak učiteľka zistí závadu na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorá môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jej odstránenie osobne alebo to oznámi ihneď prevádzkovému zamestnancovi. Ten podľa svojich schopností závadu odstráni. Učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ako ochrany psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty , inhibičné metódy výchovy (napomenutie, vylúčenie, pokarhanie), používa citlivo. Všetci zamestnanci sa snažia pristupovať k deťom prívetivo a s vľúdnym hlasom.

 

V rámci platných zákonov Ministerstva zdravotníctva ,  Ministerstva školstva SR sú stanovené podmienky, podľa ktorých  NIE JE MOŽNÉ PRINIESŤ DIEŤA DO MŠ:

 • ak je dieťa bledé, malátne, má teplotu nad 37º C, bolí ho bruško, má hnačku
  a zvracia,
 • ak má dieťa dusivý kašeľ,
 • ak malo deň predtým, keď bolo v MŠ teplotu 38º C a viac alebo zvracalo
  (iba s lekárskym potvrdením, že je zdravé),
 • keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, rubeola, osýpky,
  šiesta choroba a choroba  ruky, nohy ústa),
 • keď je napadnuté parazitmi (vši- hnidy, mrle, hlísty). Príznaky: vŕtanie v nose,
  svrbenie pokožky, svrbenie v konečníku a pod.,
 • keď má dieťa hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku, nápadne zelený výtok z nosa,
 • ak sa denne pomočuje,
 • ak má dieťa herpes,
 • ak je dieťa bacilonosičom až do vyliečenia.

 

 5.1  Evidencia úrazov

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam
dá rodičovi na podpis.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, skontaktuje sa službukonajúca učiteľka ihneď s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom, príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka ihneď požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov a súčasne podáva dieťaťu prvú pomoc s ďalšími zamestnancami. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

 

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolurpáci so zákonným zástupcom dieťaťa.

Deti Materskej školy Stálicová 2 a elokovaného pracoviska Haburská 6 sú úrazovo poistené v ALLIANZ – Slovenská poisťovňa a.s. .

 

 5.2 Opatrenie v prípade pedikulózy

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy je voš detská. Šíri sa hlavne pri priamom styku ale aj prostredníctvom predmetov ( hrebene, kefy, čiapky, šále, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

Rodičia sú povinní kontrolovať svojim deťom hlavy a v prípade napadnutia parazitmi (všami), dieťa priniesť do MŠ bez parazitov i vajíčok. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiologie RÚVZ.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať:

 • U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, Paranit ,presne podľa návodu výrobcu, alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H. Šampón aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou.
  Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto 2 po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín), t. j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých
  a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku
  (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky napr. Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky. Ich použitie je však vždy nutné kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni (distribúciu zabezpečuje napr. firma Unipharma). Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.

  • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách,
   dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min.
  v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného
  žiarenia, prip. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
 • Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne
  vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať.
 • Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť
  prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru
  (Savo, Chloramín, Persteril).
 • Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí
  používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému
  požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

 5.3 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami a organizovaní výletov a školských akcií

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 1. na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca
 2. v škole prírode počet detí podľa osobitného predpisu
 3. na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa osobitného predpisu §29 ods. 9) zákona č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon)

 

MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, najviac na jeden poldeň prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje Vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška MZ SR č. 526/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

 

 5.4 Opatrenia pred sociálno-patologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, ktoré v prípade potreby spolupracuje  s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktuje príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

           Za otváranie budovy MŠ zodpovedajú :

pracovníčka ŠJ a učiteľka /Stálicová/,  , školník a učiteľka /Haburská 6 /, za jej dôkladné uzamknutie učiteľky s upratovačkou, ktoré majú konečnú službu.

            V budove MŠ je bez sprievodu učiteľky alebo inej pracovníčky MŠ zakázaný akýkoľvek  pohyb cudzej osoby /t. j. osoby, ktorá nie je zamestnaná v MŠ/. Návšteva sa zapíše do knihy návštev. Súkromné návštevy sú taktiež počas pracovnej doby neprípustné! (posedávanie, kávičkovanie a debatenie v spálni!)

            Po skončení pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna je vstup pracovníčok
do budovy školy bez súhlasu a vedomia riaditeľky/ vedúcej zariadenia/ zakázaný.

Učiteľka je povinná po použití didaktickej techniky a pomôcok na výchovnú činnosť uložiť
ich na vopred určené, uzamykateľné miesto.

Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na vopred určené, uzamykateľné miesto.
Počas pracovnej doby je zakázané požívať alkoholické nápoje, fajčiť, odchádzať od detí, používať mobilný telefón.