Školský  poriadok

Školský  poriadok MŠ Stálicová 2,  821 02 Bratislava  a elokovaného  pracoviska
na Haburskej ul.6   bol    vypracovaný v zmysle Zákona NR SR (Školského zákona)  /§11 ods.3, písm. n), v  zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva  SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole, novele vyhlášky –  308/2009 Z. z. o materskej škole,  zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov , Prevádzkového  a Pracovného  poriadku MŠ  s prihliadnutím na špecifické podmienky MŠ Stálicová 2  a elokovaného  pracoviska  na  Haburskej ul.6,   v Bratislave tak, aby bol zabezpečený plynulý chod predškolského zariadenia.

 

Školský poriadok MŠ Stálicová 2 upravuje podrobnosti o:

 

 • prevádzke a vnútornom poriadku školy
 • výkone práv a povinností detí a ich právnych zástupcov v škole
 • pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy
 • podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím
 1. opatrenia pri pandémii COVID 19

   

  1 CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ   ŠKOLY

Zriaďovateľom MŠ Stálicová 2, a elokovaného pracoviska  na Haburskej 6 je Mestská časť Bratislava – Ružinov. Všetky práva a povinnosti zamestnancov spadajú pod MŠ Stálicová 2, ktorá je školou s právnou subjektivitou, je riadená MÚ MČ  Bratislava – Ružinov.

            Materská škola  je 13- triedne predškolské zariadenie. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom podľa miestnych podmienok a potrieb zákonných zástupcov.

            Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, telesnej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady
na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi, vekovými osobitosťami.

 

1.1 MŠ Stálicová 2

            Je od 01.01.2020 osemtriedne predškolské zariadenie, poskytuje  predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Trieda vznikla rekonštrukciou služobného bytu.
MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

            Budova MŠ je poschodová, má jeden hlavný vchod. Na prízemí sa nachádzajú
dve triedy s príslušnými priestormi, kancelária štatutárnej zástupkyne, kancelária vedúcej ŠJ, jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi,  sklad bielizne, práčovňa, miestnosť

pre prevádzkových zamestnancov. Na poschodí sú umiestnené 4 triedy s príslušnými priestormi.

S poschodím je prízemie spojené schodiskom. Budova MŠ je z časti podpivničená.
Od 01.09. 2008 je súčasťou školy aj pavilón „A“, v ktorom je jedna trieda , spálňa a príslušné priestory. S hlavnou budovou je pavilón spojený spojovacou chodbou. MŠ disponuje tiež priestranným záhradným areálom, vybaveným rôznymi preliezačkami, atrakciami, pieskoviskom.

1.2 Elokované pracovisko na Haburská ul. č. 6

            Je od 01.09.2009 päťtriedne predškolské zariadenie, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom  vo veku od 3 – 6 rokov, na základe požiadavky rodičov i poldennú starostlivosť. Elokované triedy sú umiestnené v účelovej budove, ktorá pozostáva
z dvoch  traktov, spojených jedálňou.  Každý trakt má svoj vlastný vchod, deti i rodičia
ich používajú podľa príslušných tried.    Deti sú zadelené do piatich  tried podľa veku.
Štyri triedy majú svoju  spálňu, umyváreň, šatňu. V piatej triede,  ktorá  bola  k 01.09.2009  prerobená zo služobného bytu, sa na popoludňajší odpočinok rozkladajú ležadlá.
            Jedáleň, ktorou sú spojené obidva trakty, slúži predovšetkým na stravovanie detí i zamestnancov,  príležitostne  i  na  kultúrne  podujatia  školy,  pracovné porady, schôdzky OZ.
            Pri  jedálni  sa  nachádza  kuchyňa, v ktorej sa pripravuje strava pre deti a zamestnancov školy.   V  budove   sa  ďalej   nachádza  riaditeľňa, miestnosť  pre  vedúcu  ŠJ,  miestnosť na výučbu cudzích jazykov, kabinety UP, TV, LV, sklad bielizne a čistiacich  potrieb, šatne pre správnych zamestnancov, pracovňa – dielňa pre školníka /záhradníka/, sklad náradia. 
Budova je čiastočne podpivničená.

Záhrada je veľká, priestranná, má pre deti dve pieskoviská, tri veľké preliezačky, hojdačky, prevažovačky a iné atrakcie. Deťom i  zamestnancom  je  k dispozícii i átrium školy.

 

 

 

2 PREVÁDZKA MŠ  A  ELOKOVANÝCH  TRIED

 MŠ Stálicová 2 , je  v prevádzke v pracovných dňoch od 06.2020  od  7.00  do  17,00 hod.

Elokované  pracovisko  na Haburskej 6 je v prevádzke   od 7,00 do 17,00 hod.

 

           
Telefónne čísla :  MŠ Stálicová 2 : 02/43421470,  0901725911

                             EP Haburská 6: 02/43335428,  0901725910      

 

Riaditeľka školy : Katarína  MALOVCOVÁ – pôsobí na EP Haburská 6

Zástupkyňa štatutára:  Bc. Iveta PALATINUSOVÁ  –    Stálicová 2

 

Konzultačné hodiny riaditeľky školy:

Elokované  pracovisko   Haburská 6  : denne

MŠ Stálicová 2 – 2x týždenne  /pondelok a streda 7,30 – 8,30 hod. a  podľa potrieb rodičovskej verejnosti /, priama práca s deťmi – Haburská 6  

Vedúce školských jedální :  Silvia  Novomeská– Haburská 6  , 0901 725 913
                                            Alena Somolányiová – Stálicová  2 , 0901 725 912

Konzultačné hodiny : denne  8,00 – 15,30 hod. osobne –  alebo telefonicky

 

Prevádzka MŠ a elokovaných pracovísk bola prerokovaná a odsúhlasená rodičmi
na plenárnych schôdzkach: 

            OZ  STÁLICA              :                    Stálicová 2                   dňa
            OZ  HABARKA           :                    Haburská 6                 dňa      14.09.2020

 

            Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená Mestskou časťou Ružinov, Mierová 21 v Bratislave.

            Prevádzka na MŠ Stálicová  je  :         od  7,00 – 17,00 hod.,
             na EP Haburská 6 je prevádzka :         od 7,00 – 17,00 hod.

 

            V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ a alokovaných tried prerušená z hygienických dôvodov na 4 týždne, počas ktorých si pracovníčky čerpajú dovolenky, prevádzkové pracovníčky spravidla 1 týždeň počas uzatvorenia prevádzky robia veľké upratovanie, dezinfekciu priestorov  a hračiek  MŠ.

            Prerušenie prevádzky oznamuje riaditeľka MŠ a vedúca zariadenia spravidla 2 mesiace vopred. V školskom roku 2020/2021 bude prevádzka školy a elokovaného pracoviska počas prázdnin nasledovná. V mesiaci júl bude v prevádzke pracovisko na Haburskej 6 a v mesiaci august na   Stálicovej 2.

            Podľa potrieb a požiadaviek rodičov, ak sa situácia s COVID 19 ukľudní, a život sa vráti do normálnych koľají, zabezpečí riaditeľka školy  umiestnenie detí v náhradnej materskej škole.

           

            Počas vianočných sviatkov bude MŠ zatvorená od  23.12.2020   do   06.01.2020.

Prevádzka MŠ sa začína 07.01.2019. Náhradná- zberná MŠ pre deti všetkých  ružinovských MŠ bude MŠ Šťastná.

           

Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená /po dohode s rodičmi/  aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí, alebo môžu spôsobiť  škody na majetku.

 

3 PODMIENKY PRIJATIA   A   DOCHÁDZKA   DO   MŠ

 

3.1 Zápis a prijatie dieťaťa do MŠ

 

            Žiadosti o umiestnenie dieťaťa do MŠ k nasledujúcemu  šk. roku 2021/2022 podávajú rodičia  riaditeľke školy spravidla začiatkom mája / termín bude upresnený
po dohode so zriaďovateľom.

Zmena podávania žiadostí je v nadväznosti na novelizáciu ustanovenia § 20 odst.2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – na základe  zmeny termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ účinnej od  01.09.2015. MŠVVaŠ SR odporúča termín (30.04.-31.05) v súlade s §3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o MŠ v znení vyhlášky MŠ SR č.308 /2009 Z. z.   

Ak to kapacita zariadenia umožňuje, prijíma riaditeľka MŠ deti aj priebežne, počas celého
šk. roka. Po dohode so zriaďovateľom na hlavnom vchode do budovy zverejní počet prijímaných detí, kritériá, miesto prijatia a odovzdania vyplnenej žiadosti.  Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania do MŠ. Žiadosť o prijatie dieťaťa si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo EP. Taktiež je možné stiahnuť si ju na internete  zo stránky MŠ –  www.habarka.sk.

            Prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré majú v danom predškolskom zariadení súrodenca. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ
po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a Radou školy.

            Prílohou žiadosti je vyjadrenie od všeobecného lekára pre deti a dorast,  či zdravotný stav dieťaťu dovoľuje nastúpiť do MŠ a taktiež potvrdenie o riadnom očkovaní dieťaťa.

                       
            Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky je rodič povinný predložiť riaditeľke školy do 30. apríla. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie neobdrží, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť OPŠD za účelom rezervovania miesta v MŠ.

            Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa je povinný predložiť spolu so žiadosťou aj doklad o zdravotnom stave dieťaťa  a vyjadrenie psychológa a pedagóga, ktorí priložia k posudku návrh na zníženie počtu detí v triede. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa
aj vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie.

            Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením  nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia , riaditeľ po prerokovaní s rodičmi podá návrh
na preradenie dieťaťa do inej MŠ s prihliadnutím na charakter postihnutia. Ak rodič
pri podávaní žiadosti uvedie nepravdivé údaje, resp. zamlčí skutočný zdravotný stav dieťaťa, môže riaditeľka školy ukončiť dochádzku dieťaťa do MŠ, resp. zrušiť rozhodnutie o prijatí.

Písomné rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk. roka doručí riaditeľka rodičom na adresu  uvedenú v žiadosti spravidla do začiatku júla.

O počte   prijatých i neprijatých detí  písomne informuje zriaďovateľa.

Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa do kolektívu môže predchádzať adaptačný pobyt. V čase adaptačného pobytu pedagogický pracovník úzko spolupracuje s rodičmi. V prípade zníženej adaptability dieťaťa, v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka MŠ,
po prerokovaní s rodičmi rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ, alebo o jej ukončení.

            Pri nástupe   do  MŠ   rodič  vyplní  evidenčný  lístok s dostupnými telefónnymi   číslami, ktorý triedna učiteľka zaradí do osobného spisu dieťaťa, potvrdenie 
od    pediatra   o  zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa, zaradenie dieťaťa na adaptačný pobyt, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,  súhlas s používaním osobných údajov.

 

 

3.2 Dochádzka detí do MŠ

             Rodič privádza dieťa do MŠ spravidla do 8. 00 hod. a osobne  ho odovzdá učiteľke.      Po vstupe do MŠ si vydezinfikuje ruky a tak isto umyje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom i dieťaťu .

Vyzdvihne si ho z predškolského  zariadenia po 15,00 hod. Rodič po prevzatí dieťaťa z bezpečnostných dôvodov opustí areál materskej školy.

            Deti z MŠ odchádzajú spravidla v čase od 11,30 do 12,30 hod. a od 15,00 do 17,00 hod. v sprievode rodiča. Na prevzatie svojho dieťaťa môže rodič písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa – nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú, pedagogickým pracovníčkam známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa plne zodpovedá.

            Rodič je povinný prevziať si dieťa do ukončenia prevádzky MŠ. Ak si rodič opakovane neprevezme dieťa do ukončenia  prevádzky, závažne tým porušuje školský poriadok.                                                          

            Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s  riaditeľkou
alebo  s triednou učiteľkou. Po dohode s triednou učiteľkou môže rodič privádzať dieťa
i po 8,00 hod., ale tak, aby  nenarušil priebeh činností ostatných detí.

            Rodičia sú povinní sledovať oznamy vo vstupe do chodby a v šatniach, na nástenkách.                             

            Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne rodič s riaditeľkou
alebo s triednou učiteľkou. Po dohode s triednou učiteľkou môže rodič privádzať dieťa
i po 8,00 hod., ale tak, aby  nenarušil priebeh činností ostatných detí.

 

            Prevzatie dieťaťa od rodiča môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí,
že zdravotný stav dieťaťa nie je vhodný na prijatie do kolektívu zdravých detí
. Dieťa bude následne prijaté na základe potvrdenia od pediatra. Po chorobe dieťaťa je potrebné nahlásiť jeho príchod do 7:30 hod., inak dieťa nebude prevzaté.

                                                  

Neprítomnosť a odhlásenie dieťaťa zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr
do 7:30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. V opačnom prípade rodič uhradí plnú
stravnú jednotku, ktorú dieťa zvyčajne odoberá. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa.
Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe idúcich kalendárnych dní, rodič oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, po opätovnom nástupe predloží písomné vyhlásenie
o bezinfekčnosti prostredia. Ak bola príčinou neprítomnosti choroba, pri nástupe do MŠ predloží lekárske potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je dieťa zdravé a môže MŠ ďalej  navštevovať. Pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní má rodič právo na odpustenie poplatku na hmotné zabezpečenie dieťaťa v MŠ.

Osobám, ktoré nie sú v MŠ zamestnané je vstup do tried, spální a jedálne zakázaný.

Pri zníženom počte detí si učiteľky čerpajú náhradné voľno alebo dovolenku.

Pri zníženom počte pracovníčok sa v ojedinelých prípadoch môžu deti spájať (výnimkou je nariadenie RÚVZ)

            V   prípade  potreby,  ak  si  to  situácia  vyžaduje  /napr. dlhodobá  PN/,  riaditeľka školy zabezpečí zastupovanie.

  

3.3 Úhrada poplatkov za dochádzku dieťaťa

            Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej  škole,  ktorej   zriaďovateľom  je  obec, prispieva rodič od 01.09.2020 sumou  24,50  na jedno   dieťa /na základe rozhodnutia zriaďovateľa, prijatím VZN/.

Tento príspevok rodič uhrádza vopred, do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok   24,50 €  zákonný zástupca  neuhrádza  za dieťa,

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, 
  že je poberateľom  dávky  v  hmotnej   núdzi   a  príspevkov  k  dávke  v hmotnej   núdzi
 3. ktoré je umiestnené  v zariadení  na  základe  rozhodnutia súdu
 4. ktoré nedochádzalo do materskej školy  v čase  školských prázdnin, alebo bola prerušená  prevádzka  MŠ  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného  príspevku
 5. ak má dieťa prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, môže
  riaditeľ MŠ rozhodnúť o neuhrádzaní príspevku

 

Za evidenciu a kontrolu uhrádzania poplatkov na predškolských zariadeniach zodpovedá určená osoba. Na MŠ Stálicová 2 – Bc. Iveta Palatinusová, elokované pracovisko
Haburská 6 – Katarína  Malovcová.

 

            Okrem   tohto  poplatku   rodič  uhrádza  aj  príspevok   na  stravovanie  dieťaťa,  ktorý činí 1,54 €  na deň, z toho 0,38 €  desiata, 0,90 € obed, 0,26 € olovrant
a 13,00 € réžia – rozhodnutie zriaďovateľa na základe VZN MČ BA Ružinov č.7/2019.
Réžia sa platí paušálne, či je dieťa v MŠ alebo nie  / stačí, ak odoberie dieťa stravu 1 deň/

 

            Stravné je rodič povinný uhradiť do 10.dňa v mesiaci.  Zároveň   je  oboznámený  s  tým,   že  ak   najneskôr   do  7,30 hod. v deň neprítomnosti  neodhlási   svoje  dieťa,
prvý   deň   neprítomnosti  sa  započítava  do stravného.

 

            Do MŠ je zakázané donášať si vlastnú stravu pre dieťa. Riaditeľka MŠ môže schváliť výnimku , ak si rodič podá osobitnú, písomnú žiadosť, ku ktorej priloží rozhodnutie lekára – špecialistu, že dieťa nemôže konzumovať stravu podávanú v MŠ.

 

3.4 Prerušenie dochádzky

            Ak dieťa nemôže dochádzať do MŠ z dôvodu liečenia, pobytu v diagnostickom ústave, logopedickej MŠ, v očnom sanatóriu, či z iného závažného dôvodu, podajú rodičia písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa riaditeľke školy, resp. vedúcej zariadenia.  Dochádzku možno prerušiť najviac na dobu 3 mesiacov.

            Ak je neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšia ako 14 až 30 po sebe idúcich  dní, oznámi rodič riaditeľke školy dôvod písomne, pričom pri opätovnom nástupe predloží rodič písomné prehlásenie o bez infekčnosti  prostredia.

 

3.5 Ukončenie dochádzky

Riaditeľka školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania v prípade, že rodič, zákonný zástupca dieťaťa:

 1. Vedome zatajil skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na výchovu a vzdelávanie dieťaťa v materskej škole.
 2. Neuhradí opakovane ani po upozornení v stanovenom termíne príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a platbu za stravu.
 3. Ak nerešpektuje prevádzkový čas materskej školy.
 4. Ak nerešpektuje a porušuje Školský poriadok materskej školy.
 5. Ak neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa v materskej škole trvajúcej dlhšie ako 14 dní, písomne ak trvá dlhšie ako 30 dní.
 6. Ak  neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,
  jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 7. Ak odmietne poskytnúť materskej škole údaje o dieťati v rozsahu stanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
 8. Ak odmietne poskytnúť identifikačné údaje o sebe v rozsahu stanovenom
  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.
 9. Ak preukázateľným spôsobom zanedbáva zdravotný stav, hygienu, sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa.
 10. Ak odmietne nahradiť škodu, ktorú dieťa spôsobilo úmyselne.
 11. Ak nedodržiava podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu určené školským
  poriadkom.

 

 

Materská škola má právo získavať a spracúvať osobné údaje

 

a) o deťoch v rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • bydlisko
 • rodné číslo
 • štátna príslušnosť
 • národnosť
 • informácie o fyzickom a duševnom zdraví
 • informácie o mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej
  a špeciálno-pedagogickej diagnostiky

 

 

b) o zákonných zástupcoch v rozsahu:

 • meno a priezvisko
 • adresa trvalého bydliska
 • adresa zamestnávateľa, pracovný čas
 • kontakt na komunikáciu (telefónny, e-mailový)

Uvedené práva sa zaručujú každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní.

Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi.

Nikto nesmie uvedené práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa.

Dieťa nesmie byť postihované za to, že podá na iné dieťa, pedagogického zamestnanca
alebo iného zamestnanca školy sťažnosť.

Škola nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva.

 

3.6 Výkon práv, povinností detí a ich právnych zástupcov v MŠ, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy

 

Práva a povinnosti detí a ich právnych zástupcov

 

           Dieťa má právo na :

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
 2. bezplatné vzdelanie pre 5-ročné deti, pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
 9. zdravotnému stavu a v súlade
 10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany  proti fyzickému, psychickému   a sexuálnemu násiliu
 11. informácie týkajúce sa jeho  osoby  a jeho  výchovno-vzdelávacích výsledkov
 12. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu   a vzdelávanie s využitím  špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú

              Povinnosti dieťaťa :

 1. neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy
  a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského  zariadenia,
 3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok,
  ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 5. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia
 6. rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade
  so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi

 

                Práva zákonného zástupcu dieťaťa:

 1. vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá  poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona,  zodpovedajúcu  schopnostiam, zdravotnému  stavu, záujmom  a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, právo  na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno- vzdelávacej sústavy, žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne  v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona
 2. oboznámiť sa  s  výchovno-vzdelávacím  programom  školy a školským poriadkom
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa- osobným dohovorom s riaditeľkou alebo triednymi učiteľkami je možné dohodnúť vhodný čas
  na konzultácie o dieťati
 5. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

 

                  Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa:

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určeného školským poriadkom – dodržiavať prevádzkový čas od 7,00 do 17,00 hod. – do MŠ
 2. prichádzať v čase vymedzených hodín tak, aby sa nenarúšala výchovno- vzdelávacia činnosť s deťmi a pracovné povinnosti zamestnancov,
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby,
 4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných
 5. problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 6. nahradiť škodu, ktoré jeho dieťa úmyselne zavinilo,
 7. ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca 
  je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti
 8. neprítomnosť, ktorá trvá najviac 5 po sebe idúcich dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca – potvrdením o zdravotnom stave a  bezinfekčnosti prostredia.
  V prípade,      že dieťa bolo choré, predloží potvrdenie od lekára. Neprítomnosť nahlásiť do 7,30 hod., v opačnom prípade hradí stravnú jednotku na deň,
 9. informovať pedagogických zamestnancov – riaditeľku školy o zmene bydliska,
 10. telefonickom kontakte a akýchkoľvek zdravotných zmenách dieťaťa,
 11. zdravé dieťa odovzdať priamo učiteľke,
 12. pravidelne uhrádzať poplatky na dieťa – za stravu, príspevok na čiastočnú úhradu
 13. výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ – vopred, do 10.dňa v kalendárnom mesiaci,
 14. zákonný zástupca môže splnomocniť k výberu dieťaťa z MŠ osoby staršie ako 10 rokov,
 15. pri vstupe do budovy používať návleky na obuv,
 16. po prevzatí dieťaťa od pedagogického zamestnanca sa zákonný zástupca s dieťaťom z bezpečnostných dôvodov nezdržiava v budove, ani v areáli školskej záhrady MŠ,
 17. po dovŕšení šiesteho roka prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 18. nevpúšťať cudzie osoby do budovy MŠ

Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy:

 1. vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov v rámci kolektívu školy
 2. spolupracovať s rodičmi v rámci Občianskeho združenia HABARKA a STÁLICA
 3. poskytovať odborné konzultácie spojené s výchovou dieťaťa navštevujúceho MŠ 
 4. pri konzultácii jednať taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad

spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú na plenárnych 

OZ, prípadne vo vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi

 1. uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu spolupracovať s ostatnými zamestnancami (nezamieňať si s prenesením svojich povinností na druhých) v rámci pracovných vzťahov  
 2. prejaviť otvorenosť, konštruktívnosť pri riešení konfliktných , sporných situácií (kolegyňami, s rodičmi)
 3. rešpektovať pravidlá, príkazy, nariadenia zamestnávateľa v súlade so všeobecnými pravidlami, zákonmi a vyhláškami v príslušnom roku
 4. využívať právo na získanie informácií o nových právnych normách, nariadeniach súvisiacich s ich pracovnou náplňou
 5. dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne
 6. dodržiavať organizačné pokyny školského poriadku
 7. dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach , ktoré sa dozvedel zamestnanec pri výkone práce a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám
  aj po skončení pracovného pomeru 
 8. zvyšovať si odborné vedomosti , osvojovať si nové metódy a formy práce prostredníctvom priamych rozhovorov, tvorivo uplatňovať skúsenosti v praxi
 9. niesť zodpovednosť za nesplnenie príkazov a úloh
 10. uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v MŠ asertívnym správaním predchádzať možnému vzniku stresových, konfliktných situácií

 

4 VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA ŠKOLY A ELOKOVANÝCH TRIED

4.1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

MŠ  STÁLICOVÁ 2 :

 

1.A                  Ing.     Michaela Krajňaková
                                   Ingrid Faltýsová

1.B.                             Eleonóra Lacková
                                   Alena Farbulová

 

2.A                  Mgr.    Lucia Belková
                                   Jana Stanzel

 

2.B                              Jarmila Tanhäuserová
                        Mgr.    Daniela Ružičková

 

3.A                              Jana Juhászová
                                   Pavlína Pavlusová

 

3.B                              Viera Kučáková
                                   Simona Baloghová

 

4.A                              Valentína Schulczová
                        Bc.      Iveta Palatinusová – zástupkyňa riaditeľky

 

4.B                  Mgr.    Andrea Hanuláková
                        Mgr.    Dominika Klučková

 

Elokované pracovisko  HABARKA,  HABURSKÁ 6 :

 

      1. trieda  :             3 ročné deti :                tr.uč     Irena Orošoová
                                                                                         Katarína Malovcová

      2. trieda  :            4 ročné deti:                  tr.uč.   Bc.Miriam Matrinková
                                                                                         Mgr. Lýdia  Valentová

      3. trieda :              5 ročné deti :                 tr.uč.   Bc.Ivana Slobodová
                                                                                         Mgr. Kristína Chudadová

      4.A    trieda :         5-6 ročné deti :              tr.uč.   Beáta  Rafajová
                                                                                         Laura  Majerníková

      4.B    trieda  :         5-6 ročné deti :             tr.uč.   Mgr.Oľga  Zuzáková
                                                                                         Bc.Romana Zrubcová

4.2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

 

MŠ  STÁLICOVÁ 2 : 

 1. triedy :     7,00    –     16,00 hod.                   
 2. triedy :     7,00    –     16,30 hod.
 3. triedy :     7,00    –     16,30 hod.
 4. triedy :     7,00    –     17,00 hod.

 

Jednotlivé triedy/ pani učiteľky  sa po mesiaci striedajú v otváraní a zatváraní MŠ.

Po ukončení pracovnej doby odovzdávajú pani učiteľky deti spolu so zoznamom /proti podpisu / do zbernej  triedy o16,30 hod.                      

 

Elokované  pracovisko  HABARKA ,  HABURSKÁ 6 :              

 

 

 1. trieda : 7. 00   –    15,30 hod.
 2. trieda : 7. 00   –    16.30 hod.
 3. trieda : 7. 00   –    17.00 hod.
 4. trieda : 7. 00   –    17.00 hod.

 

 

4.3 Preberanie detí

             Deti od rodičov  preberá učiteľka. Rodič je povinný vo vchode použiť návleky,
resp. sa vyzuť a priviesť dieťa až do triedy, kde ho osobne odovzdá  učiteľke. Učiteľka zodpovedá len za takto prevzaté dieťa až do doby, pokiaľ ho neodovzdá striedajúcej kolegyni alebo rodičom.

            Osobám, ktoré nie sú v materskej škole zamestnané, je vstup do tried, spální a jedálne zakázaný.

            Učiteľka na základe splnomocnenia predloženého na predpísanom tlačive môže vydať dieťa aj súrodencovi staršiemu ako 10. rokov, resp. osobe, ktorú rodič splnomocnil. Na základe splnomocnenia preberá rodič zodpovednosť za dieťa po opustení školy. Ak žije dieťa
len s jedným  z rodičov, o jeho preberaní rozhodne ten, ktorému bolo súdnym rozhodnutím dieťa zverené do výchovnej starostlivosti, ak súd neurčí inak. Rozsudok musí mať potvrdenie právoplatnosti. V prípade pokračujúceho súdneho konania do vynesenia rozsudku a nadobudnutia jeho právoplatnosti – určenia starostlivosti, nahrádza ho predbežné opatrenie príslušného súdu.

            Z dôvodu bezpečnosti detí a prehľadnosti sú rodičia povinní po prevzatí svojho dieťaťa  od učiteľky opustiť areál MŠ   resp. školskej záhrady.

            Preberanie detí medzi učiteľkami v čase odovzdávania sa uskutoční na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom odovzdávajúcej a preberajúcej učiteľky.

 

 

4.4 Organizácia v triede – denný poriadok

             Výchovno-vzdelávaciu  činnosť zabezpečujú  na zmeny dvaja kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – podľa vopred vypracovaných mesačných plánov, ktoré spolu prekonzultujú.

            Hry organizujú tak, aby mali dohľad na deti, ktoré majú v triede. Počas hier sa venujú deťom. Stanovené ciele sa snažia realizovať tak, aby zapojili do hier a činností čo najväčšiu skupinu detí. Jednotlivé činnosti počas dňa si učiteľky  zaraďujú podľa potrieb, je však potrebné dodržiavať termíny podávania stravy. Odporúča sa dodržať trojhodinový interval medzi podávaním jedla. Pred cvičením si mladšie deti uvoľnia odev a predškoláci sa prezliekajú
do úboru. Počas dňa pedagogickí zamestnanci navodzujú pokojnú, radostnú, pokojnú  atmosféru v triede i na školskom dvore.

            V materskej škole sa môže v súlade so školským vzdelávacím programom organizovať
aj krúžková činnosť a nadštandardné aktivity. Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, výučbu cudzieho jazyka a aktivít, na ktorú nemajú kmeňoví učitelia odbornú spôsobilosť  zabezpečujú cudzí lektori, ktorí zodpovedajú aj za bezpečnosť detí.

 

            Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách, na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

 

I + II. tr.         8.25    –   8.45       hry a hrové činnosti  / edukačné aktivity / pohybové a relaxačné cvičenia

                                                  činnosti zabezpečujúce životosprávu  / hry a hrové činnosti  /edukačné aktivity/ pobyt vonku

                     11.15    –  11,40    činnosti zabezpečujúce životosprávu / popoludňajší odpočinok

                     14.20    –  14.40    činnosti zabezpečujúce životosprávu / hry a hrové činnosti

 

III. + IV. tr.       8.50   –   9. 15       hry a hrové činnosti  / edukačné aktivity / pohybové a relaxačné cvičenia

                                                     činnosti zabezpečujúce životosprávu / hry a hrové činnosti / edukačné  aktivity / pobyt vonku

                      12.00     –  12. 30   činnosti zabezpečujúce životosprávu / popoludňajší odpočinok                                                          

                      14.50     –  15.10    činnosti zabezpečujúce životosprávu / hry a hrové činnosti

 

4.5 Organizácia v šatni

             Rodičia sú povinní pri vstupe do budovy používať návleky, ktoré sú umiestnené v plastovom koši pri vchode. Vstup majú z hygienického a bezpečnostného hľadiska povolený len do určitých priestorov / šatňa, umyváreň/. Vstup  do tried a spální  z  hygienického   hľadiska  nie  je povolený. V elokovanom pracovisku Haburská 6  –  nie je povolený vstup rodičov do jedálne a prechod ňou.

            U detí je potrebné trvať na osvojení návyku očistiť si pred vstupom do budovy obuv. Topánky si vyzujú a odložia vo vstupnej chodbe.

            Deti sa prezliekajú v šatniach príslušných tried, kde si do označených skriniek odkladajú šatstvo a obuv. Rodičia v spolupráci s učiteľkami vedú deti k poriadkumilovnosti a samostatnosti.

Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedajú učiteľky, za čistotu upratovačky.

            V triedach mladších detí / 1. trieda + 2. trieda / pri prezliekaní na pobyt vonku pomáhajú prevádzkové pracovníčky. Popoludní, na záujmovú činnosť na šk. dvore si deti zoberú
zo skriniek  všetky veci, v ktorých odchádzajú domov.

            Rodičom detí nie je vstup z dvora do šatní povolený z dôvodu hygienického a bezpečnostného! Za dodržiavanie tohto nariadenia zodpovedajú učiteľky a upratovačky.

 

4.6 Organizácia v jedálni

 

Stálicová 2 :

Stravovanie prebieha v jedálni v troch zmenách.
Deťom sa počas pobytu v MŠ podáva desiata, obed a olovrant.

 

1. smena :

                    desiata                 8.25   –     8.45 hod.
                    obed                   11.15   –   11.40 hod.
                    olovrant              14.20   –   14.40 hod.

2. smena :

                    desiata                8.50   –      9.10 hod.
                    obed                  11.45   –    12.10 hod.
                    olovrant             14.40   –    15.00 hod.

3. smena : 

                    desiata             9.10      –       9.25 hod.
                    obed               12.10      –     12.30 hod
                    olovrant          15.00      –     15.15 hod.                     

 

 

 Haburská 6 :

1. smena :

                      desiata              8.15     –      8.35 hod.
                      obed                11.15     –    11.40 hod.
                      olovrant           14.20     –    14.40 hod.    

2. smena :

                     desiata              8.35     –      8.55 hod.
                     obed                11.40     –    12.05 hod.
                     olovrant           14.40     –    15.00 hod.

 

3. smena :                                                  

                     desiata              8.55     –     9.15 hod.
                     obed                12.05     –   12.30 hod.
                     olovrant           15.00     –   15.15 hod.                                                  

 

            Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.

            Pitný režim detí  je zabezpečený na každom pracovisku individuálne – po dohode s rodičmi.

MŠ  Stálicová – deti majú k dispozícii na pitie neperlivé minerálne vody. Elokované pracovisko Haburská 6 –  deti majú k dispozícii v triede počas celého dňa  neperlivú minerálku.
Každé dieťa má v triede na tácke svoj vlastný sklenený pohárik, pracovníčka ŠJ
ich každý deň umýva v umývačke.

            Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka a učiteľky. Počas stolovania učiteľka deti nenásilne usmerňuje,  nenúti ich jesť. Deti 1. a 2. triedy používajú lyžicu a vidličku , deti 3.a 4.triedy celý príbor. Deťom 1.a 2.triedy pomáhajú pri stolovaní učiteľky
a určené nepedagogické pracovníčky.   

 

 

 

4.7 Organizácia v umyvárni

            Za čistotu a dezinfekciu v umyvárni  zodpovedá upratovačka, za poriadok /zavesenie uterákov, hrebeňov, spláchnutie WC…/, učiteľka. Deti sa v umyvárni zdržiavajú
len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom. Upratovačka umýva  podlahu  až počas pobytu detí vonku a po uložení na odpočinok, aby  nehrozilo

pošmyknutie detí a dospelých. Každé dieťa musí mať svoj uterák na označenom mieste a svoj hrebeň v skrinke Za označenie zodpovedá rodič a učiteľka, za čistotu hrebeňa a uteráka upratovačka, WC papier je prideľovaný podľa potreby upratovačkou.

            Osobná hygiena sa uskutočňuje pravidelne pred jedlom, po pobyte vonku,
po popoludňajšom odpočinku, po práci s výtvarným materiálom, po použití WC. Po jedle si deti vyplachujú ústnu dutinu vodou.

            Za celkovú organizáciu v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických , zdravotných  a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy.

Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu,  hygienu umyvárne a WC zodpovedá upratovačka.

 

 

4.8 Pobyt detí vonku

Pobyt vonku je výchovno-vzdelávacia činnosť prispôsobená pobytu detí v prírode. Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje sa deťom, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných  právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Podporuje rozvoj pohybových schopností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových a relaxačných cvičení, otužuje detský organizmus.

Pobyt vonku sa uskutočňuje každodenne s rôznym obsahovým zameraním. Je treba utvoriť také podmienky , aby sa deti mohli venovať hrám a činnostiam podľa vlastnej voľby, telovýchovným činnostiam, hrám s pieskom, snehom a vodou, pohybovým hrám, výtvarnej činnosti a primeranej práci , pri ktorej sa využíva záhradné a iné náradie.

      Bezdôvodné vynechávanie pobytu vonku je neprípustné!

            Vychádzka musí byť dobre premyslená a musí mať výchovno-vzdelávací zámer.  

       S deťmi 3 – 4 ročnými sa vychádzka uskutočňuje len za prítomnosti 2 pracovníčok.

      Na vychádzke učiteľka nesmie mať viac ako 20 detí 4-5 ročných, alebo 22 detí starších ako
      riaditeľka určí ďalšiu pracovníčku alebo inú plnoletú osobu, ktorá dbá na bezpečnosť detí.

      Na vychádzku nosia učiteľky terčík, prechádzajú len cez prechod pre chodcov a deťom    

      i sebe oblečú reflexné vesty. Učiteľka vchádza do vozovky prvá, oblečená v reflexnej veste,    

      postaví sa do stredu komunikácie  a zastaví premávku, až potom prevedie ďalšia učiteľka  

     deti cez vozovku. Učiteľka stojí v strede vozovky dovtedy, kým neprejde posledné dieťa.

     Vozovku opúšťa ako posledná. 

            Pri pobyte vonku učiteľka zodpovedá /v šk. záhrade/ za deti svojej triedy, v prípade

     ohrozenia dieťaťa zasiahne ktorákoľvek učiteľka na odvrátenie nebezpečenstva, úrazu.

 

V  letných  mesiacoch  a  počas  slnečných  dní  organizuje  činnosť  detí  pod stromami a slnečníkmi. V priebehu celého roka dbá na správne oblečenie detí počas pobytu vonku.
Za čistotu pieskovísk zodpovedajú upratovačky a školník  /záhradník, ktorý   pravidelne prekopáva a čistí pieskovisko / úkon  zapisuje do zošita/, kontroluje hojdačky, preliezky, kolobežky a odrážadlá.

Na   pobyt  vonku  učiteľka  pripraví  dostatok  hračiek,  pomôcok, deti vedie k ochrane pomôcok  i prostredia. Zodpovedá  za   svoju triedu, v prípade nebezpečenstva zasiahne ktorákoľvek učiteľka. Prevádzkoví zamestnanci sa postarajú v letných mesiacoch o osvieženie vzduchom, vodou a hmlovišťom, zabezpečujú slnečníky  a podávanie tekutín vo zvýšenom množstve.  
V letných mesiacoch prenášame podľa možnosti von všetky činnosti, deti chránime pred spálením pokožky. Každé dieťa má hlavu chránenú šiltovkou alebo iným šatstvom. Aktivity  uskutočňujeme  
pod  stromami,  slečníkmi, v altánku. V tomto  období sa deti zdržiavajú od 11,00 hod. do 15,00 hod v budove z dôvodu intenzívneho slnečného žiarenia.

V zimnom období zaraďujeme pobyt vonku tak, aby sme čo najviac využili slnečné lúče. Sánkovanie, kĺzanie – majú otužovací význam, pretože umožňujú dlhší pobyt v zimnej prírode.

 

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity, vychádzky, vzdelávacie aktivity atď.

Realizuje sa každý deň, výnimkou kedy sa nemusí realizovať, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, búrka, silný mráz, dážď /nie mrholenie/, poľadovica,…
V záujme zdravého psychosomatického vývoja dieťaťa sa neodporúča vynechávať pobyt vonku. Ak to počasie umožňuje, uskutočňuje sa 2-krát počas dňa. Na dvore sa učiteľky  nezabávajú medzi sebou, ale venujú sa deťom a dbajú na to, aby deti neničili majetok školy, hračky a zeleň v školskej záhrade.

            Za čistotu pieskovísk zodpovedajú upratovačky a školník /záhradník/, ktorý pravidelne prekopáva a čistí pieskovisko / úkon  zapisuje do zošita/, kontroluje hojdačky, preliezky, kolobežky a odrážadlá.

            Na akúkoľvek prepravu detí je potrebné objednať autobus s poistením. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom sú zodpovedné všetky učiteľky.

            Výlet alebo exkurziu organizujeme na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu rodiča najviac na poldeň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít, vrátane poučenia zúčastnených osôb
a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisom potvrdia zúčastnení zamestnanci. Na výlety a exkurzie s deťmi  predškolského veku a prepravu do ŠvP  zabezpečujeme autobusy  z  CK  AZAD.

 

 

4.9 Organizácia v spálni

 

Vetranie spální zabezpečuje upratovačka.

Každé dieťa má svoju postieľku /ležadlo, deti spia prezlečené do pyžamka, šaty si odkladajú
na stoličku pri postieľke alebo v triede. Z dôvodu ochrany zdravia detí učiteľka nesmie dovoliť, aby dieťa išlo do umyvárne a na WC bosé. Venuje pozornosť deťom, ktoré sa pomočujú. Učiteľka neodchádza bezdôvodne zo spálne. Ak zo závažného dôvodu potrebuje opustiť spálňu, zabezpečí na nevyhnutnú dobu  dozor iná pedagogická zamestnankyňa.

Spánok detí u predškolákov  učiteľky postupne skracujú, nahrádzajú ho kľudovými činnosťami / kreslenie, počúvanie rozprávok a iné činnosti podľa výberu učiteľky/. Individuálne pristupujú k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku.

Po odpočinku upratovačky vyvetrajú spálne a  poupratujú ležadlá / postieľky/. Posteľnú bielizeň  pravidelne vymieňajú  /1x za 3 týždne/, v prípade potreby aj častejšie.

 

4.10 Organizácia nadštandardných aktivít organizovaných MŠ v spolupráci s RŠK

            Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov nasledovne: (vyhl.306/2008, 305/2008 o ŠvP a novela č.204/2015)

 1. na plaveckom výcviku je v bazéne najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca
 2. na lyžiarskom výcviku je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca
 3. pri saunovaní je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca
 4. na výletoch a exkurziách je potrebný dozor 2 pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods.10 zákona č.245/2008 Z. z.
 5. v ŠvP- 10 detí na jedného ped.zamestnanca

 Nadštandardné aktivity s   deťmi je možné realizovať iba na základe podpísaného informovaného súhlasu rodiča každého zúčastneného dieťaťa.

 

 

4.11 Organizácia počas športových kurzov

Materská škola v spolupráci s Ružinovským športovým klubom, pravidelne organizuje
pre deti športové kurzy a to korčuľovanie, lyžovanie a plávanie. Preprava je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou z CK AZAD.

Počas športových kurzov učiteľka zodpovedá za prípravu detí na kurz ( t.j. cestuje spolu s deťmi v pristavenom autobuse, čaká s deťmi na samotný začiatok kurzu,  pomáha im pri obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádza ich na toaletu a pod.).
 V čase priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti preberajú vyučujúci tréneri, nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené.

Športové kurzy detí je možné realizovať iba na základe podpísaného informovaného súhlasu rodiča každého zúčastneného dieťaťa.

 

 

 

4.12 Organizácia krúžkov a nadštandardných aktivít

Na základe informovaných súhlasov rodičov materská škola ponúka deťom možnosť zapojiť sa do nadštandardných aktivít ako napr. anglický jazyk, spevácky krúžok, tanečné krúžky, zumba pre deti; a krúžkov,  ktoré vedú pani učiteľky – výtvarné krúžky, zobcová flauta, Mňamkáčik atď. Realizácia všetkých týchto aktivít je spravidla v odpoludňajších  hodinách. Lektori jednotlivých krúžkov si preberajú deti na základe informovaného súhlasu, podpísaného rodičom dieťaťa.  Lektori, ktorí pracujú s malou skupinou zverených detí preberajú od učiteľky deti písomne a  v plnej miere zodpovedajú za zdravie a bezpečnosť detí.

 

 

4.13 Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

             Rodičia, príp. iní rodinní príslušníci majú možnosť s pedagogickými zamestnancami konzultovať denne v čase od 11.30 hod do 12.00 hod, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický  zamestnanec prejaví záujem , je vyhotovená v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovuje aj vtedy,
ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom na základe skúseností odporúčať  pomoc detského psychológa, logopéda , pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia na dieťa.

 

5 STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE, HYGIENU A BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZAMESTNANCOV / Školský zákon 245 §152 /

V zmysle  vyhlášky č.  306  /2008 o materských školách v znení zmien a doplnkov
podľa  §8 ods.1 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie  zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa §8 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy  od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia podľa zákona 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri výchove a vzdelávaní.  Zriaďovateľ a riaditeľa materskej školy je povinný starať sa
o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých dospelých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku a v jeho priestoroch.

Ďalej sa riadia Zákonníkom práce, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v školských priestoroch predpisom 406/2009 Z.z., zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pracovným poriadkom školy, Školským poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ.

 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok a za prijatý počet detí do MŠ zodpovedá riaditeľka školy. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedá pedagogická pracovníčka v čase od jeho prevzatia až do odovzdania rodičovi,
resp.striedajúcej kolegyni. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa od rodiča ak zistí,
že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do kolektívu zdravých detí v MŠ.

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a telefonicky informuje rodičov, resp. osoby, ktoré sú splnomocnené dieťa preberať z MŠ.

V MŠ nie je prípustné podávanie  liekov v akejkoľvek forme /sirupy, tablety, spraye, kvapky…/

MŠ je vybavená skrinkami prvej pomoci, ktoré sú umiestnené v izolačke, v zborovni
a v kuchyni, v pavilóne A /Stálicová/.

V prípade úrazu poskytuje pomoc osoba, ktorá je v bezprostrednej blízkosti,                                                  pracovníčky zabezpečia odborné vyšetrenie dieťaťa /privolaním lekára/ a ihneď informujú riaditeľku ,resp. vedúcu zariadenia a rodičov dieťaťa.

Úraz je potrebné okamžite zaevidovať, pracovníčka, pri ktorej sa úraz stal, spíše záznam o úraze na predpísanom tlačive.       

Pri presune detí po schodoch /Stálicová/ učiteľka kráča pred deťmi a dbá na ich bezpečnosť.

Pri diétach a alergiách na niektoré potraviny požiada rodič riaditeľku MŠ o súhlas donáškou vlastnej stravy do MŠ.
Prílohou žiadosti je odporúčanie ošetrujúceho lekára – špecialistu  k zmene stravy dieťaťa. Potvrdenia sú k dispozícii u vedúcej ŠJ.

 

      Pedagogickí zamestnanci nenechávajú deti za žiadnych okolností bez dozoru.     
Na pracovisku,  ako aj v celom areáli materskej školy sa pracovníci riadia príkazom riaditeľky týkajúceho sa zákazu  fajčenia. Učiteľky majú pri priamej práci s deťmi zakázané súkromne telefonovať z mobilného telefónu. Telefonovať je povolené
len v nevyhnutných  prípadoch.

 

     Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok vykonáva raz za mesiac zástupca zamestnancov
pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

Ak učiteľka zistí závadu na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorá môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jej odstránenie osobne alebo to oznámi ihneď prevádzkovému zamestnancovi. Ten podľa svojich schopností závadu odstráni. Učiteľka
je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ako ochrany psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty , inhibičné metódy výchovy (napomenutie, vylúčenie, pokarhanie), používa citlivo. Všetci zamestnanci sa snažia pristupovať k deťom prívetivo a s vľúdnym hlasom.

 

V rámci platných zákonov Ministerstva zdravotníctva ,  Ministerstva školstva SR sú stanovené podmienky, podľa ktorých  NIE  JE  MOŽNÉ  PRINIESŤ  DIEŤA  DO  MŠ:

 

 • Ak je dieťa bledé, malátne, má teplotu nad 37º C, bolí ho bruško, má hnačku
               a zvracia.
 • Ak má dieťa dusivý kašeľ.
 • Ak malo deň predtým, keď bolo v MŠ teplotu 38º C a viac alebo zvracalo
                (iba s lekárskym potvrdením, že je zdravé).
 • Keď má dieťa vyrážky spôsobené vírusom (ovčie kiahne, rubeola, osýpky,
                šiesta choroba a choroba  ruky, nohy ústa).
 • Keď je napadnuté parazitmi (vši- hnidy, mrle, hlísty). Príznaky: vŕtanie v nose,
                svrbenie pokožky, svrbenie v konečníku a pod.
 • Keď má dieťa hnisavý výtok z očí, jačmeň na oku, nápadne zelený výtok
                z 
 • Ak sa denne pomočuje
 • Ak má dieťa herpes
 • Ak je dieťa bacilonosičom až do vyliečenia.

 

 

 

5.1 Evidencia úrazov

 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam
dá rodičovi na podpis.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, skontaktuje sa službukonajúca učiteľka ihneď s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom,
príp. taxislužbou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka ihneď požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a rodičov a súčasne podáva dieťaťu prvú pomoc s ďalšími zamestnancami. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

 

 

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

A) Škola vedie Knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov.

B) Evidencia obsahuje

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz;
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu; stručný popis ako k úrazu došlo;
 • svedkov úrazu; meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor
          v čase vzniku úrazu; dátum zapísania úrazu do evidencie;
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu;
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa;
 • zariadenie, v ktorom bolo vykonané o šetrenie úrazu.

 

 Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze,

 aj v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

C) Záznam do Knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa.

Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy.

D) Záznam do Knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.

 Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 – 3 dni),  tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

Ak dieťa  z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako tri dni (teda 4 dni a viac) , považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz .

E) Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní
po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. ktorý úraz zaevidoval,
a to najneskôr do 7. kalendárneho dňa odo dňa vzniku úrazu.

Záznam  podpíše  zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka , ktorá záznam spísala a riaditeľka školy

K spísaniu záznamu pozve zamestnanec spisujúci záznam zákonného zástupcu dieťaťa.

F) Riaditeľka alebo zástupkyňa školy do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu je povinná zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti  na školách.

G) Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, u ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

 

            Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

            Deti Materskej školy Stálicová 2 a EP Haburská 6 sú úrazovo poistené
v ALLIANZ – Slovenská poisťovňa  a.s.

 

 

 

5.2 Opatrenie v prípade pedikulózy

 

Pedikulóza sa vyskytuje u všetkých vekových skupín, najmä u detí. Pôvodca pedikulózy
je voš detská. Šíri sa hlavne pri priamom styku ale aj prostredníctvom predmetov ( hrebene, kefy, čiapky, šále, osobná posteľná bielizeň). Na diagnostiku slúži dôkladná prehliadka vlasov,
pri ktorej hľadáme hnidy a vši, hlavne za ušnicami a v zátylku.

         Všeobecným predpokladom boja proti zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne. V prípade výskytu je nutné včasné zahájenie dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom), ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, t. j. aj u zdravých členov triedy, rodiny. Súčasne je nutné zahubiť
i vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefkách, bielizni a ďalších predmetoch, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

         Rodičia sú povinní kontrolovať svojim deťom hlavy a v prípade napadnutia parazitmi (všami), dieťa priniesť do MŠ bez parazitov i vajíčok. Hromadný výskyt hlási riaditeľka
na odbor epidemiologie RÚVZ.

 

Opatrenia, ktoré je nutné vykonať
 • U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam dostupným na trhu – Parasidose, Paranit ,presne podľa návodu výrobcu, alebo dezinsekčným sprayom Diffusil H. Šampón aplikovať na mokré vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechať pôsobiť 3 minúty a opláchnuť čistou vodou. Šampón aplikovať druhýkrát, nechať pôsobiť 3 minúty a dôkladne opláchnuť čistou vodou.
  Na dosiahnutie požadovaného výsledku sú tieto 2 po sebe idúce aplikácie nevyhnutné. Dôležité je aplikovať túto kúru naraz a u všetkých členov kolektívu (triedy aj jednotlivých rodín),
  j. dohodnúť si napr. konkrétny víkend. Ak sa táto kúra neaplikuje u všetkých a v rovnakom čase, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. K zaisteniu spoľahlivého účinku (k likvidácii lariev vyliahnutých z hníd, ktoré predsa len prežili) je potrebné použitie šampónu po 14 dňoch opakovať. Na trhu sú k dispozícii aj iné prípravky napr. Devos – vlasový gél, Jacutin gel, Nemoxan – kondicionér, prípadne podľa aktuálnej ponuky. Ich použitie je však vždy nutné kombinovať s použitím šampónu. Uvedené prípravky sa dajú objednať v lekárni (distribúciu zabezpečuje napr. firma Unipharma). Sú aj prípravky na lekársky predpis, ktoré predpisuje odborný kožný lekár.

  • Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách,
              dôkladne vysušiť a vyžehliť.
 • Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min.
             v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného
              žiarenia, prip. postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz.
 • Matrace, žinenky používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne
             vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a min. 3-4 dni nepoužívať.
 • Predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) je potrebné ošetriť
             prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru
              (Savo, Chloramín, Persteril).
 • Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí
             používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť ich vzájomnému
              požičiavaniu. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy.

 

 

 

 

5.3 Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami a organizovaní výletov a školských akcií

 Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

 1. na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca
 2. v škole prírode počet detí podľa osobitného predpisu
 3. na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa osobitného predpisu §29 ods. 9)
  zákona č. 245/2008 Z. z. ( školský zákon)

    MŠ môže organizovať pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity
len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, najviac na jeden poldeň prihliadnutím na ich bezpečné, hygienické a fyziologické potreby. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje Vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška MZ SR č. 526/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

 

 

5.4 Opatrenia pred sociálno- patologickými javmi

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, ktoré v prípade potreby spolupracuje  s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktuje príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

 

 

6 OCHRANA SPOLOČNÉHO A OSOBNÉHO MAJETKU

 Za otváranie budovy MŠ zodpovedajú :

pracovníčka ŠJ a učiteľka /Stálicová/,  , školník a učiteľka /Haburská 6 /, za jej dôkladné uzamknutie učiteľky s upratovačkou, ktoré majú konečnú službu.

V budove MŠ je bez sprievodu učiteľky alebo inej pracovníčky MŠ zakázaný akýkoľvek  pohyb cudzej osoby /t.j. osoby, ktorá nie je zamestnaná v MŠ/. Návšteva sa zapíše do knihy návštev. Súkromné návštevy sú taktiež počas pracovnej doby neprípustné ! (posedávanie kávičkovanie a debatenie v spálni!)

Po skončení pracovnej doby a v dňoch pracovného voľna je vstup pracovníčok do budovy školy bez súhlasu a vedomia riaditeľky/ vedúcej zariadenia/ zakázaný.

Učiteľka je povinná po použití didaktickej techniky a pomôcok na výchovnú činnosť uložiť
ich na vopred určené, uzamykateľné miesto.

Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na vopred určené, uzamykateľné miesto.
Počas pracovnej doby je zakázané požívať alkoholické nápoje, fajčiť, odchádzať od detí, používať mobilný telefón.

Školský poriadok bol prerokovaný na Rade školy  – 17.09.2020   a na  plenárnych schôdzach 
OZ Stálica a OZ Habarka 16.09.2020 prostredníctvom zverejnenia na webstránke školy www.habarka.sk.

 

7 PODÁVANIE A VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

 

 Zákon o sťažnostiach zo 4.12.2009 s nadobudnutím účinnosti od 1.februára 2010

Ak sa zamestnanci alebo rodičia cítia poškodení vo svojich právach, nárokoch,  ak chcú upozorniť na konkrétne nedostatky alebo porušenia právnych predpisov sú oprávnení podávať sťažnosti.

–  § 3 je sťažnosť podanie fyzickej alebo právnickej osoby / sťažovateľ/, ktorým
sa domáha ochrany svojich práv, poukazuje na konkrétne nedostatky, hlavne porušovanie právnych predpisov.

 

Podávanie sťažností / § 5/ :

 1. písomne, ústne do záznamu, telefaxom, elektronickou poštou-potvrdené podpisom
 2. sťažnosť musí obsahovať : meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska sťažovateľa
 3. sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná /musí byť jednoznačné, proti komu smeruje,
             na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha, musí byť podpísaná
 4. o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď, riaditeľka vyhotoví písomný záznam
             /okrem náležitostí bodov 2 a 3 musí obsahovať aj deň a hodinu vyhotovenia, mená
              a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili i zamestnancov, ktorí boli prítomní
              pri ústnom podávaní sťažnosti/
 5. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, riaditeľka sťažnosť nepríjme,
            ak  odmietne záznam podpísať, pripíše poznámku o odmietnutí podpísania

            

             Ak je sťažnosť smerovaná proti riaditeľke školy, zabezpečí vybavenie sťažnosti MÚ MČ Bratislava– Ružinov, Mierová 21, Bratislava. Riaditeľka prešetrí každý bod sťažnosti
a do 30 dní od podania  písomne vyrozumie sťažovateľa o výsledku riešenia. Sťažnosť, ktorá si vyžaduje súčinnosť iných orgánov, sa musí vybaviť do 60 dní od doručenia. Pri náročných prípadoch môže riaditeľka predĺžiť termín o ďalších 30 dní.

 • § 7 sa podanie sťažností nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov voči sťažovateľovi. Riaditeľka MŠ je povinná prijať a správne vybaviť každú sťažnosť, pričom sa riadi Zákonom NR SR č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

          Podľa § 8 Utajenie totožnosti sťažovateľa – totožnosť sťažovateľa sa utajuje a zachováva sa mlčanlivosť o uvedených veciach, ak o to sťažovateľ požiada / riaditeľka môže totožnosť utajiť, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Ak sú k prešetreniu sťažnosti potrebné údaje o sťažovateľovi, musí byť sťažovateľ o tom bezodkladne informovaný.                           

 • § 11 Príslušnosť na vybavenie sťažností – ak je sťažnosť smerovaná proti riaditeľke školy, zabezpečí vybavenie sťažností MÚ MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava.
 • § 13 Lehota na vybavenie sťažností  – riaditeľka prešetrí každý bod sťažnosti
  a do 30 dní od podania písomne vyrozumie sťažovateľa o výsledku riešenia. Sťažnosť, ktorá
  si vyžaduje súčinnosť iných orgánov, sa musí  vybaviť do 60 pracovných dní od doručenia.
  Pri náročných prípadoch môže riaditeľka predĺžiť termín o ďalších 30 dní.

Sťažnosť proti vybavovaniu alebo sťažnosť proti odloženiu sťažnosti je orgán verejnej správy povinný vybaviť v lehote podľa § 13.

          Podľa  § 20 sa sťažovateľovi určí, či je sťažnosť opodstatnená, alebo neopodstatnená, uvedie sa vyhodnotenie každého bodu prešetrenej sťažnosti a prijaté opatrenia.
Sťažnosť je vybavená, ak bol sťažovateľ písomne informovaný a boli prijaté opatrenia
na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku.                             

              Zápisnicu o obsahu sťažnosti a výsledku prešetrenia zaeviduje  riaditeľka  do osobitnej evidencie sťažností.                                                                                                           

        

  V znení § 19 musí zápisnica z prešetrenia sťažnosti obsahovať:

 

 • označenie orgánu verejnej správy
 • predmet sťažnosti
 • miesto a čas prešetrenia /obdobie prešetrovania/
 • preukázané zistenia
 • dátum vyhotovenia zápisnice
 • mená priezviská a podpisy prešetrujúcich osôb
 • mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia týkajú a ktorí sa s nimi oboznámili
 • opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin vzniku
 • potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov

 

            Ak niekto odmietne podpísanie zápisnice, uvedie to v zápisnici i s dôvodom.
Ak nie je sťažovateľ spokojný s výsledkom riešenia, je oprávnený podať sťažnosť nadriadenému orgánu   MÚ MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. Kontrolu vybavovania sťažností vykonáva nadriadený orgán, ktorý je podľa § 23 povinný v odpovedi
za nesprávne prešetrenie alebo vybavenie vyvodiť dôsledky a právnu zodpovednosť voči riaditeľke.

 

           V znení  § 24   je možné orgánu verejnej správy, keď si neplní povinnosti  a tým  sťažuje vybavovanie sťažnosti, marí jej vybavovanie alebo nápravu nedostatkov môže, orgán verejnej správy príslušný na vybavenia sťažnosti – uložiť poriadkovú pokutu do výšky 650 €. Pokutu možno uložiť opakovane až do úhrnnej výšky 6 500 €,  v prípade, ak povinnosť napriek
jej uloženiu nebola splnená.

 • § 25 –   vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetruje, je povinný vytvárať vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne a včasná prešetrenie a vybavenie sťažnosti
 • trovy ,ktoré vznikli sťažovateľovi, znáša sťažovateľ, orgánu verejnej správy, znáša tento
    orgán
 • každý, kto sa o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti dozvedel,
         zachováva mlčanlivosť

 

Súčasťou práce riaditeľa školy a školského zariadenia je aj vybavovanie sťažností.
Od 1. februára 2010 postupuje v tejto záležitosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Podľa zákona o sťažnostiach musí riaditeľ postupovať pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo kontrole vybavenia sťažnosti. Vybavovanie sťažností upraví vnútorným predpisom.

Riaditeľ prešetruje sťažnosti, ktoré smerujú výlučne proti zamestnancom školy. Sťažnosti, ktoré smerujú proti nemu, musí odstúpiť príslušnému orgánu.

 

Ktoré podania sa považujú a ktoré sa nepovažujú za sťažnosť? Zákon vymedzuje,
 že sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým:
a)   sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých
sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu       verejnej   správy 
b)   poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
      odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

 

Oproti predchádzajúcemu zákonu o sťažnostiach je vypustená možnosť poukázať
v sťažnosti na ohrozenie práv alebo právom chránených záujmov.

Podania, v ktorých pisateľ požaduje niečo prešetriť, avšak bez poukázania na konkrétne nedostatky alebo na porušenie právnych predpisov, bez domáhania sa chránenia vlastných práv alebo právom chránených záujmov, sa v súlade s § 3 zákona o sťažnostiach nepovažujú
za sťažnosť a nevybavujú sa v režime zákona o sťažnostiach. Riaditeľ školy by však mal
v rámci kontrolnej činnosti primerane využiť aj podnety z podaní, ktoré nie sú sťažnosťami.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré:
•  má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom 
   jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu
   sa osoba domáha,
•  poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie 
   alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
•  je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,
•  smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho
    predpisu,
•  podáva orgán verejnej správy, pričom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu 
   verejnej správy,
•  podáva osoba poverená súdom na výkon verejnej moci (exekútor, notár).

 

8 ZÁKLADNÉ POVINNOSTÍ PRACOVNÍKOV

 

8.1 Práva a povinnosti zamestnancov – Zákonník práce § 148

 

Pracovníci majú právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami.

            Zamestnanci sú povinní dbať pri práci na svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka. Ďalej sú zamestnanci povinní:

 • dodržiavať pracovné predpisy a pokyny, pracovné postupy
 • zúčastňovať sa predpísaných školení BOZP a PO
 • dodržiavať požiarny poriadok pracoviska a ďalšie predpisy PO
 • je zakázané fajčiť /dodržiavať príkaz riaditeľky školy/ a manipulovať s otvoreným
 • ohňom v priestoroch predškolského zariadenia
 • pri odchode z pracoviska vypnúť elektrické spotrebiče a prekontrolovať pracovisko
 • zistené poruchy, poškodenie elektrických spotrebičov je zamestnanec povinný
 • okamžite hlásiť vedeniu predškolského zariadenia
 • nedovoliť deťom obsluhovať elektrické spotrebiče
 • rýchlovarnú konvicu je dovolené obsluhovať na nehorľavej podložke
 • používať predpísanú obuv
 • v prípade vzniku požiaru robiť všetko pre to, aby bol požiar včas uhasený a ohlásený
 • v prípade, ak nie je možné uhasiť požiar, je potrebné vyhlásiť poplach, privolať jednotku
              PO a vykonať opatrenie na zamedzenie šírenia požiaru a na rýchly a účinný zásah
              jednotky PO
 • pracovné pomôcky používať tak, aby nedošlo k znehodnoteniu, k úrazu alebo inému
  poškodeniu zdravia
 • svoj pracovný úraz alebo úraz zvereného dieťaťa nahlásiť okamžite nadriadenému
 • osobné veci väčšej hodnoty, cennosti, peniaze – odkladať výhradne do uzamknutých
  skríň a priestorov
 • viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad BOZP, k dodržiavaniu požiarnych
             predpisov a pokynov, ktoré sa týkajú  BOZP v školstve

 Za dodržiavanie hygienických predpisov  v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne:

 

 • § 81 Zákonníka práce:
 • pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade
  s právnymi    predpismi
 • byť na pracovisku 10 min. pred začatím pracovnej doby, využívať pracovný čas
  na prácu a   odchádzať z neho až po skončení pracovného času
 • hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, chrániť jeho majetok
  pred  poškodením , stratou, zničením a zneužitím

 

 • § 8 písm.c) Z.z. č.552/2003

                  –  zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone  práce  vo  verejnom  záujme  a    ktoré   v záujme zamestnávateľa nemožno  oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.

 

 • § 141 ods.2 písm. a) Zákonníka práce  a § 143 ods.1 Zákonníka práce                                                                                                                                                    

   –    prekážky v práci z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení.

Podmienkou je, že vyšetrenie a ošetrenie zamestnanca nebolo možné vykonať mimo pracovného
času. Povinnosťou zamestnanca je preukázať sa svojmu zamestnávateľovi potvrdením
zdravotníckeho zariadenia, že v určitý deň a v určitý časový úsek bol na vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení.

      Preukázaný  čas  neprítomnosti  zamestnanca  v práci sa  sčítava v minútach, hodinách,

Pričom súhrn  poskytnutého  pracovného  voľna  s náhradou  mzdy nesmie prekročiť sedem dní.

Za   jeden deň  sa považuje čas  zodpovedajúci priemernej dĺžke  pracovnej  zmeny  vyplývajúci
určeného týždenného pracovného času zamestnanca.

 

8.2 Základné povinnosti pedagogických zamestnancov

 • Každý zamestnanec prichádza do zamestnania 10 minút pred začiatkom svojej pracovnej
 • Čas svojho príchodu zapíše do knihy príchodov ihneď po príchode na pracovisko.
 • Ak z vážnych dôvodov nemôže prísť do zamestnania, prípadne príde neskôr, alebo musí
  pracovný čas prerušiť, oznámi  to vopred alebo v priebehu dňa svojmu priamemu
         nadriadenému. Neskorší príchod do práce alebo prerušenie práce zapíše do knihy
        dochádzky so zdôvodnením, ak ide o lekárske vyšetrenie, doloží potvrdenie od lekára.
 • Svoju PN oznámi zamestnanec riaditeľke školy alebo jej zástupkyni v deň vystavenia
  a do troch dní doručí hlásenie lekára o práceneschopnosti.
 • Svoj nevyhnutný odchod zo zamestnania nahlási svojmu nadriadenému a zabezpečí dozor
  nad deťmi, s ktorými vykonáva pedagogickú činnosť.                                     
 • Pedagogický zamestnanec pracuje podľa schváleného plánu práce / školského
  vzdelávacieho programu a časového harmonogramu. Na svoju priamu pedagogickú činnosť
         je učiteľka povinná  pripraviť sa  tak, aby bola  uskutočnenák na vysokej odbornej úrovni.
 • Vo svojej práci používa pre deti príťažlivé formy a metódy práce,
  aby dieťa s radosťou prijímalo  nové poznatky. Prácu detí hodnotí s prihliadnutím
         na individualitu dieťaťa  a používa prevažne pozitívne hodnotenie.
 • Pri práci s deťmi vytvára priateľskú a tvorivú atmosféru, dodržiava pedagogické zásady.
       Vo svojom verbálnom prejave používa spisovnú slovenčinu. Do prehľadu výchovnej práce 
        denne zapisuje naplánovanú a uskutočnenú činnosť a počty detí.
 • Prehľad výchovno-vzdelávacej práce uloží na vopred určené miesto, neodnáša ho mimo  
        Svojim správaním a vystupovaním je vzorom pre deti
 • Úzko spolupracuje s kolegyňami, s rodičmi a pedagógmi ZŠ, PPP, ZUŠ…
 • Rodičom a iným osobám nepodáva informácie o interných záležitostiach na prevádzke
  školy.
 • Rešpektuje pokyny nadriadenej /riaditeľky, štatutárnej zástupkyne, vedúcej zariadenia/
         na skvalitnenie pedagogickej práce. V spolupráci s vedením školy a Metodicko-   
         pedagogickým  centrom mesta Bratislavy sa stará o svoj profesionálny rast,
         podľa potreby a záujmu sa zúčastňuje odborného vzdelávania , prednášok, inštrukcií,
        
 • Hračky, učebné pomôcky , knihy a ostatný zverený majetok udržuje v poriadku a vedie deti
  k šetrnému zaobchádzaniu s nimi . Na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok, stará   
        sa o bezpečnosť pracovného prostredia.
 • Dbá na bezpečnosť detí. Ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa, ihneď telefonicky
         kontaktuje rodičov.
 • Dodržiava pokyny vedúcej pracovníčky, organizačný poriadok školy, pracovný poriadok,
  Zákonník práce a ostatné interné školské dokumenty. Plní úlohy uvedené v pláne školy,
         uznesenia z pedagogických a pracovných porád. Učiteľka je povinná zúčastňovať
         sa každého zasadania pedagogickej rady, pracovnej porady. V prípade potreby požiada
        o uvoľnenie  nadriadeného jeden deň vopred.
 • Pracovný čas zamestnancov je 37,5hod/týždeň – jednozmenná prevádzka 36 a 1/4
  /týždeň dvojzmenná prevádzka /zákon č.311/2011 Z. z., Zákonník práce  § 85 ods.5  
        /novela č.210/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2003/. Z toho je priama
        výchovno- vzdelávacia práca s deťmi 28 hodín za týždeň.
 • Ostatný čas vykonáva inú nevyhnutnú činnosť pedagóga – odborná príprava
         na výchovno-vzdelávaciu činnosť, zhotovovanie učebných pomôcok, práca v metodických    
        združeniach, sebavzdelávanie,  diagnostikovanie detí, hodnotenie, konzultácie s rodičmi  
        detí, pracovné a pedagogické porady, vedenie kabinetov UP, konzultácie so psychológom, 
        vedenie detskej a učiteľskej knižnice, vedenie kroniky školy, práca v inventarizačnej 
        a škodovej komisii, podávanie informácií o BOZP, doplňovanie kabinetov, zaisťovanie 
        a organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre deti,  individuálna práca s problémovými
       deťmi, tiež  zveľaďovanie a skvalitňovanie pracovného prostredia – úprava triedy, školskej  

     záhrady, brigády,…

 • Každá učiteľka pravidelne dopĺňa kabinet UP. Pripravuje podklady pre inventarizáciu.
 • Je zodpovedná za poriadok a riadne zabezpečenie zverených predmetov. UP a hračky
        zapíše ihneď po obdržaní do inventárnych kníh.
 • V prípade potreby je povinná zastupovať za neprítomnú kolegyňu.

 

 

8.2.1 Náplň práce zástupkyne štatutára
 • je poverená vedením elokovaných tried riaditeľkou školy
 • prenáša na zariadenie informácie z porád s riaditeľkou /zriaďovateľom/
 • zodpovedá za úroveň  výchovy a vzdelávania na elokovaných triedach
 • zvyšuje si svoju odbornú a profesionálnu úroveň vzdelávaním na seminároch, samoštúdiom
 • v pracovnej morálke je vzorom pre podriadených,
 • dodržiava a efektívne využíva pracovný čas
 • dbá na korektné a priateľské vzťahy na pracovisku
 • upevňuje dobré medziľudské vzťahy
 • je objektívna voči všetkým zamestnancom pracoviska
 • všetky požiadavky, návrhy a pripomienky zamestnancov týkajúce sa chodu zariadenia rieši 
 • s riaditeľkou školy – pokiaľ nedokáže rozhodnúť sama
 • svojvoľne nerozhoduje o závažných veciach /nákup finančne náročných vecí z rozpočtu

     zriaďovateľa/, podáva návrhy riaditeľke školy

 • styk so zriaďovateľom – MÚ MČ Bratislava – Ružinov – rieši cez riaditeľku školy
 • pri dlhodobej neprítomnosti / liečenie, PN…/ zabezpečuje plynulý chod na zariadení, rieši iba
       neodkladné a akútne veci

 

8.2.2 Náplň práce učiteľky
 • dodržiava a efektívne využíva svoj pracovný čas
 • vedie predpísaným spôsobom pedagogickú dokumentáciu (triednu knihu, pedagogickú
       diagnostiku,  zoznamy detí , dennú evidenciu detí)
 • vypracúva mesačné plány výchovno-vzdelávacej činnosti podľa veku detí
 • zodpovedá za odbornú úroveň výchovy a vzdelávania detí predškolského veku
 • dbá o ochranu zdravia a bezpečnosť detí počas priamej pedagogickej práce
 • dodržiava schválený plán práce a plní stanovené výchovno-vzdelávacie ciele
 • pracovné povinnosti plní v súlade so Zákonníkom práce a ostatnými internými školskými
       predpismi                         
 • podporuje tvorivosť a samostatnosť detí s ohľadom na ich individuálne schopnosti
 • vedie deti k dodržiavaniu hygienických návykov a k estetike stolovania
 • zvyšuje svoju odbornú a profesionálnu zručnosť formou individuálneho vzdelávania,
 • zúčastňuje sa odborných prednášok a školení
 • spolupracuje so školským psychológom, pedagógmi ZŠ a rodičmi v rámci jednotného
       výchovného pôsobenia na dieťa
 • zodpovedá za estetickú úpravu triedy, šatne a iných priestorov, ktoré využíva
  na výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi, stará sa o aktuálnu výzdobu a výstavky detských  
       prác v triede a v priestoroch školy 
 • vykonáva úlohy, ktorými ju poverí riaditeľka alebo jej zástupkyňa na elokovanom  
       pracovisku materskej školy
 • pedagogickí pracovníci nesmú používať telesné tresty ani nehumánne správanie voči deťom

 

8.2.3 Náplň práce zastupujúceho pedagóga
 • vykonávať výchovno – vzdelávaciu činnosť v triede podľa usporiadania dňa v danej vekovej
       skupine  a v určenom čase
 • vopred sa na túto činnosť pripraviť tak, aby bola vykonaná na odbornej úrovni
 • riadne sa starať o zverený majetok a udržiavať v príslušnej triede poriadok
 • po skončení zastupovania, v ten istý deň zapísať vykonanú pedagogickú činnosť
  do prehľadu výchovno-vzdelávacej práce neprítomného pedagóga
 • počet detí zapísať do prehľadu výchovno-vzdelávacej práce a na konci mesiaca
  do tabuľky priemer   
 • každú zmenu v zastupovaní oznámiť riaditeľke školy

 

Po splnení týchto podmienok bude zastupovanie neprítomného pedagóga považované
za nadčasovú prácu. Za prácu nadčas sa považuje len priama pedagogická činnosť vykonaná nad rámec úväzku pedagóga. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli
na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, za čo mu patrí za každú hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna.     

Náhradné voľno čerpá pedagóg do troch mesiacov a dovolenku v čase hlavných a vedľajších prázdnin. Čerpanie dovolenky na zotavenie alebo náhradného voľna v priebehu šk. roka 
je pedagóg povinný nahlásiť tri dni vopred , vyplniť dovolenkový lístok, ktorý dá podpísať riaditeľke školy.

            Pri odchode z pracoviska každá učiteľka zabezpečí na pracovisku poriadok, zatvorí okná, skontroluje elektrické spotrebiče a vodoinštalačné zariadenia. Čas svojho odchodu z pracoviska zapíše do knihy dochádzky a riadne uzamkne všetky zverené priestory školy.

 

 

8.2.4 Náplň upratovačky

Hlavnou povinnosťou upratovačky je udržiavať školské miestnosti a priestory pred budovou školy v náležitej čistote a vo vzornom poriadku tak, aby sa zdravie detí a učiteliek čo najviac chránilo. Preto robí podľa ustanovení bežné a veľké upratovanie školskej budovy, vrátane čistenia oblokov.

 

Pri upratovaní denne vykonáva :

Utiera na vlhko podlahy vo všetkých miestnostiach, ktoré nie sú pokryté kobercami, Umýva detské WC i WC dospelých, umývadlá, utiera prach v miestnostiach, na okenných rámoch,
vo vitrínach i na detských hračkách. Vyvetrá, povysáva.

Pozametá pred vstupom do budovy školy, pozbiera papiere a halúzky, rozmetá kaluže vody
po daždi. Stará sa o čistotu detskej jedálne, vymieňa obrusy – podľa potreby, utiera stoly.

Pri upratovaní, ktoré robí raz mesačne, ometie steny, umyje dvere, latexové nátery, PVC  natrie leštidlom, vymení posteľnú bielizeň – 1x za 3 týždne.

Štvrťročne– ošetrenie a leštenie nábytku, umývanie obkladačiek v detských umyvárňach                                                                                                                      2x do roka /jar II-III. umývanie okien, umývanie radiátorov, pranie záclon.

Ročne vykonáva – čistenie žiarivkových a žiarovkových stropných svietidiel.

             Priebežne robí i iné práce podľa potreby a pokynov riaditeľky školy. V prípade neprítomnosti kolegyne je povinná ju zastúpiť – rozdelenie prác určí riaditeľka školy.

V prípade potreby sa postará o znečistené dieťa.

             Pravidelne udržuje v čistote a poriadku betónové plochy a kocky na školskom dvore a v átriu /vynáša kôš s odpadkami, zametá/.Taktiež udržuje v čistote a v poriadku betónové plochy a chodníky pred budovou školy. Stará sa o poriadok v átriu školy.

 

V sezóne :    

 • pozametá lístie na chodníku pred budovou /jeseň/, v zimných mesiacoch posype chodníky
 • pravidelne sa stará o pieskovisko, polieva, vyhrabáva, prekopáva
 • každý deň pozametá piesok okolo pieskoviska

  

V pandemickom období:

 • dodržiava nariadenia a dodatky RÚVZ
 • 3x denne pretiera kľučky a dotykové plochy dezinfekčným roztokom
 • 2x denne dezinfikuje exteriérove atrakcie, hračky, odrážadlá
 • Každý týždeň prezlieka posteľné prádlo
 • Pomáha zabezpečovať ranný filter pri vstupe do budovy

 

8.2.5 Náplň práce vedúcej ŠJ
 • Je zodpovedná za chod školskej kuchyne, zostavuje jedálny lístok pre deti, vopred
       ho vyvesí na dostupné miesto pre rodičov a zverejní na stránke školy na internete.
 • Jedálny lístok zostavuje podľa noriem a predpisov, aby podporovala zdravie detí  
       a preventívne tak predchádzala obezite detí.
 • Samostatne analyzuje a vyhodnocuje nutričné hodnoty podávaných jedál a plní odporúčané  
      výživové dávky  podľa vekovej skupiny stravníkov  a druhov osobitného stravovacieho  
      režimu s použitím špecializovaných odborných metód informačných technológií.
 • Spracúva podklady na čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných
      zdrojov v rámci Celospoločenských programov podpory zdravia.
 • Monitoruje dodržiavanie HACCP a odstraňuje zistené nedostatky.
 • Navrhuje technologické procesy a receptúry podľa najnovších poznatkov v oblasti výživy 
       a diferencovaného režimu stravovania.
 • Koordinuje hospodársku  činnosti stravovacej prevádzky a jej organizácie odborných prác.
       Robí rozpočty a zúčtováva finančné  prostriedky  na stravovanie detí a zamestnancov.
 • Spravuje verejné finančné zdroje zákonných zástupcov detí určených na úhradu nákladov
       na stravovanie detí .
 • Zabezpečuje personálnu politiku, vzdelávanie odborných zamestnancov a ich odborný rast.
 • Zabezpečuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy podľa zákona č. 523/2003 o verejnom
  obstarávaní.
 • Vedie evidenciu majetku, finančných prostriedkov, 1x ročne vykonáva inventarizáciu.
 • Vykonáva vstupnú kvalitatívnu a senzorickú kontrolu dodávok potravín.      
 • Zabezpečuje výrobu jedál a nápojov po získaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného
 • Zabezpečuje HACCP pri výrobe jedál , zúčastňuje sa BOZP a preškoľovania a usmerňuje
       zamestnancov  školskej kuchyne o spôsobe používania  technologických zariadení.
 • Zabezpečuje štatistiku a výkazy v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

8.2.6 Náplň práce kuchárok

 

8.2.6.1 Náplň práce hlavnej kuchárky
 • Vykonáva náročné odborné práce pri výrobe jedál so zložitou technologickou úpravou.
 • Zodpovedá za bezchybný chod prevádzky školskej kuchyne.
 • Dodržiava zásady hygieny, BOZP a PO.
 • Organizuje prácu pomocných pracovníčok v školskej kuchyni. Podľa počtu detí denne
       normuje podľa platných noriem a vedie o tom evidenciu. V stravnom liste denne označí
       zmeny a dôvod v rozdieloch medzi nanormovaným a vydaným množstvom surovín.
 • Zodpovedá za preberanie tovaru zo skladu, jeho správne použitie, spracovanie ako
  aj hospodárne využitie surovín, za včasnú prípravu stravy, jej kvalitatívnu a kvantitatívnu 
       stránku aj počas výdaja.
 • Kontroluje kvalitu vykonanej práce pracovníčok ŠJ, dodržiavanie pracovnej disciplíny
       a v spolupráci s vedúcou jedálne vyvodzuje dôsledky za nekvalitne vykonanú prácu.
 • Zabezpečuje preškolenie nových pracovníčok k práci so strojovým vybavením
       nachádzajúcim sa na pracovisku.
 • Odoberá vzorky jedál , vedie o tom evidenciu.
 • Spolupracuje s vedúcou jedálne, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje.

 

8.2.6.2 Náplň práce pomocnej kuchárky
 • Vykonáva pomocné práce v kuchyni, pomáha pri príprave jednoduchých druhov teplých
        jedál, dohotovovaní jedál, rôznych príloh k jedlám, šalátov a nápojov. pripravuje a čistí 
       zeleninu do pokrmov podľa pokynov hlavnej kuchárky.
 • Zodpovedá hlavnej kuchárke za kvalitné a včasné prevedenie zadelenej práce.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem, predpisov PO a BOZP.
 • V školskej jedálni pripravuje na desiatu a olovrant tácky a poháre, na obed taniere a príbor
  na stolovanie pre deti, pomáha hlavnej kuchárke rozdávať chlebíky, nalievať polievku
       do tanierov. Po stolovaní poumýva riad a kuchynské zariadenie.
 • Dbá o čistotu kuchyne a k nej priľahlých priestorov.
 • Obsluhuje jednoúčelové a viacúčelové kuchynské stroje na výrobu pokrmov a zabezpečuje
  ich čistotu.
 • Zabezpečuje čistotu bieleho stolového riadu.
 • Dbá na čistotu v kuchyni, po olovrante, pred skončením pracovného času poupratuje
  v kuchyni, poumýva podlahy…vykonáva ďalšie práce podľa pokynov vedúcej školskej
       jedálne a hlavnej kuchárky.
 • V prípade nutnosti plní príkazy nadriadených nad rámec svojho popisu činnosti /hlavne
  v oblasti zastupovania na iných zariadeniach.

  

8.2.7 Náplň práce údržbára
 • V plnej miere zabezpečuje bezchybný chod predškolského zariadenia. V prípade poruchy

        alebo havárie, podľa pokynov riaditeľky pomáha zabezpečiť cenovo najvýhodnejšieho  
        dodávateľa opráv. V mimoriadnych prípadoch je k dispozícii aj vo večerných hodinách, 
        príp. cez víkend.        

 • V zimných mesiacoch odpratáva sneh z prístupových chodníkov okolo predškolského
         zariadenia a zabezpečuje ekologickým posypom prístup k budovám.
 • Kontroluje elektrické spotrebiče, vykonáva drobné opravy.
 • Taktiež vykonáva priebežnú kontrolu technického zariadenia v škole. Na požiadanie
         zamestnancov predškolského zariadenia robí jednoduché práce remeselníckej údržby,
         oprava zámkov, uzáverov, bežná oprava a údržba elektrických, vodovodných   
         inštalácií a armatúr, drobné stolárske , murárske a maliarske práce. Pre tieto práce si sám    
        nakupuje potrebný, cenovo najvýhodnejší materiál a súčiastky. Účty za nákup odovzdá
         riaditeľke.
 • Ukončenie práce dá na vedomie riaditeľke školy alebo vedúcej zariadenia, ktorá prácu 
         skontroluje a prevezme.
 • Vykonáva počas plnej prevádzky zariadenia obchôdzky a námatkové kontroly bežných
          zariadení, po zistení závad tieto automaticky odstraňuje.
 • Dodržuje pracovný čas 40 hodín týždenne, vrátane prestávky na obed. Pracuje svedomito,
         dodržuje pracovnú a technologickú disciplínu. Dodržuje pracovný poriadok 
         zamestnávateľa, BOZP a PO. Riadne hospodári so zverenými prostriedkami, chráni 
         majetok školy a jemu zverený majetok pred poškodením, odcudzením, zničením. Uzamkne
         ho do skladu a zabezpečí pred odcudzením. Taktiež uzamkne a zabezpečí snehovú frézu 
         a kosačku.
 • Úzko spolupracuje s upratovačkami na zariadeniach.
 • Všetky problémy konzultuje s riaditeľkou školy.
 • Na príkaz riaditeľky školy alebo jej zástupkyne na zariadení vykonáva aj iné práce  
         vyplývajúce z jeho zaradenia.

 

               Záhradník – počas celého roka sa stará o školský areál, pieskoviská a ostatné zariadenia nachádzajúce sa v priestore školskej záhrady. Zabezpečuje údržbu trávnikov, kosenie a hrabanie,  prípadne novú výsadbu, strihanie ošetrovanie a úpravu stromov a kríkov, hrabanie lístia, záleží mu na celkovej úprave školskej záhrady.

 

8.3 Pracovná doba zamestnancov

 

Učiteľky  :   7.00    –     12,30 hod.                                                                                                                                                 

                     7,00    –     12,30 hod.                   

                   10,00    –     15,30 hod

                   10,30    –     16,00 hod. 

                   11.00    –     16.30 hod.

                   11,30    –    17,00 hod.

 

  Upratovačky :

 

  Stálicová  2 :     7,00    –     15,00 hod.

                             7,30    –     15,30 hod.                                                                                                                   

                             9,00    –     17,00 hod.

                             Striedanie v týždenných intervaloch.

                   

 

  Haburská 6:    7,30   –    15,30 hod.

                            9,30  –    15,30 hod.

                            9,00  –    17,00 hod.

 

  

 Školník – údržbár Haburská 6:

                                   7,00 –   15,00 hod.

  V zimných mesiacoch, v prípade nutnosti odpratávania snehu :

                                   6,00  –   14,00 hod.

 

Školník- údržbár Stálicová 2 : pracuje na dohodu – 2 hodiny denne

 

 

Vedúca školskej jedálne : MŠ Stálicová 2 :           Pracuje na zariadení 6 hodín denne

Vedúca školskej jedálne : EP Haburská 6 :          Pracuje na zariadení 4 hodiny denne

Pracovníčky školskej jedálne MŠ Stálicová 2 :

 

                                      6,00 –  14,00 hod.

                                      7,00 –  15,00 hod

                                      8,00 –  16,00 hod.

                                      8,30 –  12,30 hod.  pracovníčka na ½ úväzku

 

 

Pracovníčky školskej jedálne EP Haburská 6 :    

                                      6,30 – 14,30 hod.

                                      7,00 –  15,00 hod.

                                      7,45 –  15,45 hod.

 

 

9 KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA OSOBNÝCH PRÍPLATKOV

 

I. Výchovno – vzdelávací proces                                                                    

 1. Humanizácia a demokratizácia VVP, kvalita VVP, výsledky hospitačnej činnosti
 2. Dosahovanie dobrých a veľmi dobrých výsledkov vo VVP
 3. 3.Spolupráca a komunikácia s rodičmi, s kolegyňami na pracovisku odborné metodické usmerňovanie pri riešení  výchovných  problémov
 4. Používanie moderných výchovných metód a postupov vo VVP
 5. Tvorba pomôcok, vytváranie aktivizujúcich hrových kútikov
 6. Formovanie uvedomelej disciplíny a vnútornej motivácie v činnostiach kolektívu
 7. Individuálne štúdium
 8. Zapájanie sa do kontinuálneho vzdelávania – MPC, aplikácia v praxi
 9. Proces celoživotného vzdelávania, aplikácia v praxi
 10. Publikovanie odborných príspevkov v tlači
 11. Participácia pri rozhodovaní a kooperácii riadenia
 12. Aktívna účasť na športových, kultúrnych aktivitách školy, (výlety, korčuľovanie,plávanie,…)     

                      

II. Mimotriedna  činnosť

 1. Vedenie krúžkov
 2. Prezentácia školy na verejnosti                                                                 
 3. Spolupráca so ZŠ                                                                                                                      
 4. Spolupráca s CPPPaP                                                                                                                       
 5. Spolupráca s logopedičkou a psychologičkou                                                                                                       
 6. Vedenie kroniky
 7. Dopĺňanie kabinetov, udržiavanie kabinetov                                                       

 

 

III. Materiálne zabezpečenie školy

 1. Spoluúčasť na zabezpečovaní materiálnych potrieb školy
 2. Obohatenie prostredia v triede, estetizácia prostredia triedy
 3. Obohatenie prostredia v spoločných priestoroch
 4. Prejavenie spokojnosti rodičov sponzorským darom

 

IV. Efektívna práca školy

 1. Podmienky vyučovacieho procesu – problémové deti, handicapované deti
 2. Administratívna práca súvisiaca s pedagogickou dokumentáciou, jej úroveň
 3. Podiel na inventarizačných prácach

 

V. Školský poriadok

 1. Dodržiavanie pracovného času a pracovnej náplne                                                                 
 2. Dodržiavanie školského poriadku, pracovného poriadku  
 3. Efektívne využívanie pracovného času, zohľadnenie práce nad priamu prácu s deťmi
 4. Efektívna komunikácia s vedením školy
 5. Dodržiavanie právnych  predpisov / predpisov BOZP, PO /
 6. Dodržiavanie pracovnej disciplíny
 7. Dodržiavanie pokynov riaditeľky