Poplatky – MŠ Stálicová


Príspevok na hmotné zabezpečenie dieťaťa v MŠ

Číslo účtu IBAN: SK82 0200 0000 0018 1542 1759

Suma: 27,00 €

Poznámka: trieda/meno/priezvisko dieťaťa

Doklad o úhrade poplatku za škôlku prosíme odovzdať pani učiteľke najneskôr do 10. dňa v mesiaci.
Tento poplatok neplatia rodičia za deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tzv. predškoláci.

Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov. Prosíme však dodržať princíp:

  • september – december môžete uhradiť spolu
  • január – jún môžete uhradiť spolu

Príspevok do občianského združenia STÁLICA

Číslo účtu IBAN: SK95 1100 0000 0026 2111 6013

Variabilný symbol: počet mesiacov, za ktoré platíte

Suma: 10,00 € / mesiac

Poznámka: trieda/meno/priezvisko dieťaťa


Poplatok za stravu

Číslo účtu IBAN: SK94 0200 0000 0016 4608 4957

Variabilný symbol: mesiac, za ktorý platíte

Poznámka: trieda/meno/priezvisko dieťaťa

Stravná jednotka pre školský rok 2022/2023 je na jeden deň 1,54 € (desiata, obed, olovrant).

  • desiata 0,38 €
  • obed 0,90 €
  • olovrant 0,26 €

Réžia je 13€ mesačne.

V mesiaci SEPTEMBER je suma stravného vždy v plnej výške pre všetkých.

Stravné sa uhrádza na aktutálny mesiac, nie vopred. Stravné je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci, úhrada v hotovosti nie je možná. Pri platbe bankovým prevodom do poznámky resp. správy pre adresáta uvádzajte priezvisko dieťaťa – potrebné pre identifikáciu platby.

Preplatky vzniknuté na stravnom sa vrátia na účet rodičov pri odchode dieťaťa z našej MŠ. Je potrebné nahlásiť číslo účtu, na ktorý preplatok má byť zaslaný a podpis rodiča.