Poplatky – MŠ Haburská


Príspevok na hmotné zabezpečenie dieťaťa v MŠ

Číslo účtu IBAN: SK82 0200 0000 0018 1542 1759

Variabilný symbol: 02

Suma: 75.00 € / mesiac (1. dieťa)

             52.50 € / mesiac (2. dieťa)

             30.00 € / mesiac (3. dieťa)

Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Doklad o úhrade poplatku za škôlku prosíme odovzdať pani učiteľke najneskôr do 10. dňa v mesiaci.
Tento poplatok neplatia rodičia za deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, tzv. predškoláci.

Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov. Prosíme však dodržať princíp:

  • september – december môžete uhradiť spolu
  • január – jún môžete uhradiť spolu

 

Príspevok do občianského združenia HABARKA

Číslo účtu IBAN: SK14 1100 0000 0026 2473 0721

Variabilný symbol: počet mesiacov, za ktoré platíte

Suma: 10,00 € / mesiac

Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa, trieda


Poplatok za stravu

Číslo účtu IBAN: SK64 0200 0000 0016 4605 4651

Variabilný symbol: mesiac, za ktorý platíte

Suma: uvedená na šeku

Poznámka: trieda/meno/priezvisko dieťaťa

Stravná jednotka na jeden deň je 2,30 € + 16 € réžia.

Deti bez olovrantu majú stravnú jednotku na deñ 1,85 € + 16 € rézia.
Deti, ktoré majú zo zdravotných dôvodov vlastnú diétnu stravu budú uhrádzať réžiu vo výške 8 €/mesiac

Réžia je 16€ mesačne.

V mesiaci SEPTEMBER je suma stravného vždy v plnej výške pre všetkých.

Stravné sa uhrádza na aktutálny mesiac, nie vopred. Stravné je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci, úhrada v hotovosti nie je možná. Pri platbe bankovým prevodom do poznámky resp. správy pre adresáta uvádzajte priezvisko dieťaťa – potrebné pre identifikáciu platby.

Preplatky vzniknuté na stravnom sa vrátia na účet rodičov pri odchode dieťaťa z našej MŠ. Je potrebné nahlásiť číslo účtu, na ktorý preplatok má byť zaslaný a podpis rodiča.