Spevácky krúžok Škovránok


Ako prebieha vyučovanie ?

 • Zábavnou formou, je založené na nácviku moderných detských piesní v rôznych štýloch napr.: pop, traditional, jazz, latino, country, swing, rock, disco, cha-cha. Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
 • Spevácka činnosť je rozšírená o hru na detské hudobné nástroje, rytmizáciu textov piesní a dramatický prejav.
 • Vyučovanie je sprevádzané živou hudbou – sprievodom učiteľa na klavír-syntezátor. Detské piesne sú prevažne vlastnou alebo čiastočne prevzatou produkciou učiteľa. Učiteľ hrá na husle alebo na mandolínu skladby rôznych hudobných štýlov.
 • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo skupinkách. Učia sa počúvať hudbu a rozlišovať zvuky rôznych hudobných nástrojov a materiálov.
 • Piesne majú svoj vlastný logický dej. Vyučovacie hodiny sú začlenené do rôznych motivačných rozprávok alebo príbehov.
 • Deti sa učia počas školského roka cca 15 piesní, každý rok sa učia nové piesne, vystupujú na otvorených hodinách lx ročne.

Vyučovanie sa zameriava na:

 • Rozvoj hudobných a speváckych schopností, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Stáva sa súčasťou prípravy do školského prostredia. Výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť.
 • Vytvorenie kvalitného vzťahu medzi učiteľom a žiakom.
 • Zdokonaľovanie pamäťových schopností učením textov piesní.
 • Motiváciu. Príťažlivý a humorne ladený text podporuje a rozvíja predstavivosť a fantáziu.
 • Prežívanie deja a hudby.
 • Rozvoj vnímania a myslenia, schopnosť spolupráce a všestrannej komunikácie, prípadne napomáha zaradeniu dieťaťa do kolektívu.
 • Správnu výslovnosť, technické cvičenia a spevácke rozcvičky a hry zlepšujú artikuláciu. Práca s dychom môže mať u niektorých detí aj liečebný charakter.

Výška školného: 12 Eur/l mes.

Rozvrh:
Vyučovanie speváckeho krúžku prebieha raz týždenne 35 minút.
Trvanie krúžku:
1 pol. (október až január) = 4 mes.,
2 pol.
(február až jún) = 5 mes.

Detský spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr. Martin Masaryk, ktorý vyštudoval odbor spev na Konzervatóriu v Bratislave a odbor hudobná výchova – zameranie spev na Pedagogickej fakulte Univerzity v Ružomberku. Má 15 ročnú pedagogickú prax v ZUŠ a zameriava sa na vyučovaniu spevu detí predškolského a mladšieho školského veku v MŠ Venuje sa tvorbe detských piesní a hre na husle, mandolínu a klavír. Pôsobí ako externý člen speváckeho zboru SND. Člen coutry kapely Grajciar (husle).