Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025

Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025

Materská škola, Stálicová 2, 821 02 Bratislava, s  elokovanými pracoviskami
 Haburská 6, a  TOMÁŠIKOVA 25, 821 01 Bratislava

 

Oznámenie o prijímaní  detí  
na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025

Riaditeľka Materskej školy, Stálicová 2 v Bratislave informuje v zmysle ustanovenia
§ 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že ž i a d o s t i o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
od školského roka 2024/2025, sa budú prijímať :

od 2. mája (8:00h)  do  10. mája 2024 (17:00h)

Žiadosť je dostupná aj na webovom sídle (elektronická prihláška):

Žiadosť v listinnej podobe bude k dispozícii na stiahnutie na www.habarka.sk (na konci tohto prispevku) alebo osobne v MŠ a jej elokovaných pracoviskách.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko dieťaťa (podľa rodného listu)
 • dátum a miesto narodenia dieťaťa
 • rodné číslo dieťaťa
 • adresu trvalého pobytu dieťaťa
 • štátna príslušnosť a národnosť dieťaťa
 • meno a priezvisko obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 • adresa bydliska obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 • telefónne/mailové kontakty zákonných zástupcov dieťaťa
 • adresu na zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

 
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka v termíne do 30. júna 2024.

 
Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov riaditeľka prednostne prijíma deti:

 • ktoré dovŕšili 5 rokov veku (do 31. augusta 2024), a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe:

     – písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
     – písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
     – informovaného súhlasu zákonných zástupcov

 • ktoré dovŕšili štyri roky veku (do 31. augusta 2024)

Ostatné deti budú prijaté v závislosti od kapacity školy spravidla na základe nasledovných podmienok, prerokovaných v pedagogickej rade školy:

 • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a budú ju navštevovať aj v roku 2024/2025
 • deti, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti vo veku od 3 rokov (do 31. 8. 2024)

     
Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky)
k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov za účelom overenia uvedených údajov.

     

       Katarína Malovcová
          riaditeľka školy

 

Prílohy:

MS Word: ZIADOST_O_PRIJATIE_DO_MS_STALICOVA_HABURSKA_TOMASIKOVA_2024_2025

Pdf: ZIADOST_O_PRIJATIE_DO_MS_STALICOVA_HABURSKA_TOMASIKOVA_2024_2025

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o určení spádových materských škôl:

MS Word: VZN-spady-MS-2024-zverejnenie

Pdf: VZN-spady-MS-2024-zverejnenie