Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislavy – Ružinov, a to nebytové priestory o celkovej výmere 205, 20 m2, ktoré sa nachádzajú v budove MŠ Stálicová 3254/2, 821 02 Bratislava, na pozemku parc. č. 15669/14, časť bývalých jasieľ – blok C (priestory bez hmotného majetku), za účelom poskytovania sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie, terapie, logopédie, rehabilitácie, poskytovanie poradenských služieb a komplexnej špeciálno-pedagogickej diagnostiky a ďalšie činnosti podľa zriaďovacej listiny.

príloha: Zamer_zverejnenie_MS_Stalicova_2_SIC-2016.pdf