Zmena v úhrade stravy od 1.1.2019

Zmena v úhrade stravy od 1.1.2019

Na základe rozhodnutia MČ Bratislava – Ružinov, ktorá je zriaďovateľom materských škôl, bude dotácia zo štátneho rozpočtu na jedlo detí predškolského veku 1,20€ a zvyšok hodnoty stravy 0,14€ bude uhrádzaný zriaďovateľom. 

Rodič bude uhrádzať len výšku režijných nákladov, t.j. 0,40 € na deň – paušálne, podľa počtu dní v mesiaci. 

Stravné uhradené v januári 2019 bude použité na úhradu režijných nákladov v nasledujúcich mesiacoch (t.j. pokiaľ bude mať rodič na účte vlastné peniaze, nebude dostávať šek na úhradu réžie). 

Zmena bude realizovaná od februára 2019.