VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1.9.2021

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1.9.2021

Vážení rodičia, v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t. j. príspevky na „obedy zadarmo“ – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v poslednom ročníku materských škôl (MŠ), tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to nepodarí a hrozí, že by deti/ žiaci nemuseli dotáciu dostať.

Žiadame rodičov, aby  najneskôr do 27.8.2021 priniesli dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
  • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
  • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Tieto potvrdenia vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Z potvrdení musí byť zrejmé:

Názov MŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu. 

Podľa zákona o dani z príjmov rodičia detí – predškolákov – do 6 rokov veku, aj keď si uplatňujú daňový bonus, majú nárok na dotáciu na stravu tak ako doteraz, len musíme mať od rodiča vypísané čestné vyhlásenie, ktoré je podpísané oboma rodičmi. Čestné vyhlásenie nájdete v prílohe.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na MÚ Bratislava-Ružinov Ing. Márii Navrátilovej, Odd. ekonomiky rozpočtových organizácií a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením,
pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

 

Príloha: Čestné vyhlásenie