Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

Milí rodičia od septembra 2021 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ:

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – prenesene mestskej časti, prispieva zákonný zástupca žiaka vo výške stanovenej VZN mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 25/2020, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov.

Opatrenie MPSVaR SR č. 244/2021 o úprave súm životného minima stanovilo výšku životného minima na jedno nezaopatrené dieťa s účinnosťou od 01.07.2021. V nadväznosti na uvedené bude príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ od 01.09.2021 vo výške 25 % životného minima na jedno nezaopatrené dieťa, čo predstavuje po zaokrúhlení čiastku 25,00 € na kalendárny mesiac.

Poplatok je možné uhrádzať nasledovne:

–       Poštovou poukážkou

–       Trvalým príkazom

–       Prevodom na účet

Každá z platobných možností musí byť uhradená do 10-teho dňa v mesiaci.