Prijímanie detí do MŠ, Stálicová 2 v Bratislave – Elokované pracovisko, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava

Prijímanie detí do MŠ, Stálicová 2 v Bratislave – Elokované pracovisko, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava

Vážení rodičia,

z dôvodu vytvorenia nových elokovaných tried Materskej školy, Stálicová 2,
821 02 Bratislava v priestoroch na Tomášikovej 25, 821 01 Bratislava riaditeľka MŠ, Stálicová 2 vyhlasuje prijímanie nových detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

Termíny podávania žiadostí:

30.8.2022 (utorok), 31.8.2022 (streda) a 2.9.2022 (piatok) – od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Miesto:

Elokované pracovisko,  Haburská 6, 821 01 Bratislava

Spôsob podania žiadosti:

Osobne 

– zákonní zástupcovia prinesú vyplnenú žiadosť umiestnenú na webovom sídle školy www.habarka.sk  osobne do EP Haburská 6, 821 01 Bratislava alebo osobne v EP Haburská 6, 821 01 Bratislava.

–  žiadosť je podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

Doklady potrebné k žiadosti:

– potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní,

– vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o prijatie dieťaťa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne ak ide o dieťa, ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

–  rodný list dieťaťa (kópiu) a občiansky preukaz zákonných zástupcov – k nahliadnutiu

Kritériá prijímania detí:

Riaditeľka materskej školy bude pri prijímaní detí zohľadňovať kritériá v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.2/2019 o prijímaní detí
na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 

                                                                            Katarína Malovcová

                                                                        riaditeľka MŠ Stálicová 2

 

Príloha: ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_DO_MS_2022_2023