Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

 

Prijímanie detí do MŠ bolo ukončené.

Ďakujeme.

 

 


Riaditeľka Materskej školy Stálicová 2 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že

žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy

septembru 2020 sa budú prijímať bez osobnej prítomnosti dieťaťa, prostredníctvom elektronickej prihlášky
od 4. mája 2020 0:00 hod. do 7. mája 2020 24:00 hod.

 

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty na rodičov a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

         K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a o absolvovaných povinných očkovaniach od všeobecného lekára pre deti a dorast – v terajšej mimoriadnej situácii sa nebudú vyžadovať, budú sa dodatočne predkladať do času vydávania rozhodnutia o prijatí (ak zákonní zástupcovia nepredložia potvrdenia do uvedeného času, bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt).

         Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka do 30. júna 2020.

         Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku (k 1. 9. 2020), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, (ktoré v súčasnosti tunajšiu MŠ navštevujú) a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy

 

Dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od 4 do 5 rokov veku (k 1. 9. 2020)
  • dieťa od 3 do 4 rokov veku, ktoré k 1. 9. spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti (vie sa odlúčiť od matky, nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku)
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú tunajšiu materskú školu

Dodatočne zákonný zástupca predloží riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťaobčiansky preukaz matky za účelom overenia uvedených údajov.

 

 

Elektronická prihláška: https://moja.skolanawebe.sk/skola/msstalicova2ephaburska6/prihlaska_zs