Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 2021 /2022

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 2021 /2022

Riaditeľka Materskej školy, Stálicová 2 s elokovaným pracoviskom na Haburskej 6 informuje v zmysle § 59 a § 59 písm. a) ods. 1-5 zákona NR SR 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 438/2020 MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z., rodičov a verejnosť, že  

ž i a d o s t i 

o prijatie na predprimárne vzdelávanie
na školský rok 2021 /2022  
sa budú prijímať

od 3. mája 00:00 hod. do 7. mája 2021 24:00 hod.

  • elektronicky- žiadosť bude sprístupnená na www.habarka.sk

  • osobne riaditeľke školy

Žiadosť musí obsahovať: 

údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu,

– údaje o oboch zákonných zástupcoch: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne kontakty

– adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu doloží dodatočne 
i s potvrdením o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (obe v prípade prijatia do MŠ , po vyzvaní riaditeľkou školy)

Písomné rozhodnutie o prijatí  alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy.

Podľa § 59 písm. a) zákona č.209/2019 Z. z. riaditeľka prednostne prijíma na povinné predprimárne vzdelávanie deti , pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu; deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia
. (ktoré MŠ v súčasnosti navštevujú), pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.


Ostatné deti prijíma na základe dohodnutých podmienok so zriaďovateľom:

– dieťa vo veku od 3 do 5 rokov (k 1. 9. 2021) s trvalým pobytom v spádovej oblasti na území mestskej časti
Bratislava – Ružinov, pričom zohľadňuje vzdialenosť bydliska dieťaťa od MŠ a dopravnú dostupnosť

– dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje v tomto školskom roku MŠ, s trvalým pobytom MČ Ružinov

– na doplnenie kapacity dieťa vo veku od 3 do 5 rokov s trvalým bydliskom mimo spádovej oblasti mestskej časti Bratislava – Ružinov.


Pri osobnom podávaní žiadosti
zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.

 

Katarína Malovcová, riad. školy