Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Materská škola, Stálicová 2, 821 02 Bratislava, s elokovaným pracoviskom
v objekte Haburská 6,
821 01 Bratislava

 

Oznámenie o prijímaní  žiadostí  
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka MŠ informuje v zmysle ustanovenia § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov rodičov a verejnosť, že  ž i a d o s t i  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k septembru 2022 sa budú prijímať elektronicky, mailom aj fyzicky (za dodržania nariadených opatrení RÚVZ v prípade pretrvávania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19)  

od 2. mája  00:00 hod do  6. mája 2022 24:00 hod

 

 v MŠ Stálicová 2 v čase od 8:00 do 16:00 hod.
v EP Haburská 6 v čase od 8:00 do 16:00 hod

nasledovným spôsobom:

 

  1. Elektronickou „Prihláškou“, nachádzajúcou sa na:

http://msstalicova2ephaburska6.skolanawebe.sk/prihlaska_zs


 

Prihláška bude spustená 2. mája o 00:00 hod a uzatvorená 6. mája. o 24:00 hod.                                           

  1. Stiahnutím, vyplnením a odoslaním „Žiadosti“, umiestnenej na webovej stránke MŠ, Stálicová 2 s EP, Haburská 6 – habarka.sk
  2. Vyplnením „Žiadosti“ v listinnej podobe, ktorá bude k dispozícii v Materskej škole, Stálicová 2, Bratislava a v Elokovanom pracovisku, Haburská 6, Bratislava vo vyššie uvedenom termíne v čase od 8:00 do 16:00 hod a následným odovzdaním riaditeľke MŠ.

 

K žiadosti sa podľa ustanovenia § 59 ods. 4 školského zákona prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a o absolvovaní povinného očkovania od všeobecného lekára pre deti a dorast.

        Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole vydá v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka do 30. júna 2022.

     Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka MŠ prednostne prijíma deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Predprimárne vzdelávanie je podľa ustanovenia § 28a školského zákona povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta,
ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude plniť povinnú školskú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie plní  dieťa v spádovej MŠ.

Ostatné deti prijíma do naplnenia kapacitných možností školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

 

 Ostatné podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od 4 do 5 rokov veku (k 31. 8. 2022) s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Ružinov, pričom sa zohľadňuje pešia a dopravná dostupnosť
  • dieťa od 3 do 4 rokov veku, ktoré k 1. 9. spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti, pričom sa zohľadňuje pešia a dopravná dostupnosť
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú tunajšiu materskú školu a majú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Zákonní zástupcovia predložia riaditeľke MŠ (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Ak bude zákonný zástupca podávať žiadosť elektronicky, predloží doklady dodatočne.

 

                                                                                                                            

       Katarína Malovcová v. r.
            riaditeľka školy

 

V Bratislave dňa 31. marca 2022

 

 

Príloha: ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_DO_MS_2022_2023