Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Riaditeľka Materskej školy STÁLICOVÁ 2 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že  

žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy

septembru 2019 sa budú prijímať (v prípade potreby aj vydávať) v budove MŠ STÁLICOVÁ 2 i v budove na HABURSKEJ 6
od 24. apríla do 3. mája 2019 v čase od 8.00 do 17.00 hod.

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty na rodičov a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti  dieťaťa navštevovať materskú školu a o absolvovaných povinných očkovaniach od všeobecného lekára pre deti a dorast. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť súhlas s  použitím osobných údajov dieťaťa a zákonného zástupcu / tlačivo poskytne riaditeľka školy/.

        Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  riaditeľka 15. júna 2019.

        Podľa § 59 ods. 2 zákona  riaditeľka prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku (k 1. 9. 2019), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou (ktoré v súčasnosti tunajšiu MŠ navštevujú) a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.  

Ostatné deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok dohodnutých so zriaďovateľom (v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a prerokovaných v pedagogickej rade školy.                  

Dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa od 4 do 5 rokov veku (k 1. 9. 2019)
  • dieťa od 3 do 4 rokov veku, ktoré k 1. 9. spĺňa základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti (vie sa odlúčiť od matky, nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku)
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú tunajšiu materskú školu

Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky) k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a  občiansky preukaz matky za účelom overenia uvedených údajov.

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_ms.pdf