Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

Oznámenie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

Materská škola, Stálicová 2, 821 02 Bratislava, s  elokovanými pracoviskami
 Haburská 6, a  TOMÁŠIKOVA 25, 821 01 Bratislava

 

Oznámenie o prijímaní  detí  
na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

Riaditeľka Materskej školy, Stálicová 2 v Bratislave informuje v zmysle ustanovenia
§ 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že ž i a d o s t i o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
od školského roka 2023/2024, sa budú prijímať :

od 2. mája (8:00h)  do  5. mája 2023 (17:00h)

Žiadosť je dostupná aj na webovom sídle (elektronická prihláška):

Žiadosť v listinnej podobe bude k dispozícii na stiahnutie na www.habarka.sk (na konci tohto prispevku) alebo osobne v MŠ a jej elokovaných pracoviskách.

Žiadosť musí obsahovať:

 • meno a priezvisko dieťaťa (podľa rodného listu)
 • dátum a miesto narodenia dieťaťa
 • rodné číslo dieťaťa
 • adresu trvalého pobytu dieťaťa
 • štátna príslušnosť a národnosť dieťaťa
 • meno a priezvisko obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 • adresa bydliska obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 • telefónne/mailové kontakty zákonných zástupcov dieťaťa
 • adresu na zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa
 •  
  K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

   
  Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka v termíne do 30. júna 2023.

   
  Podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov riaditeľka prednostne prijíma deti:

 • ktoré dovŕšili 5 rokov veku (do 31. augusta 2023), a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe:
 •      – písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie
       – písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
       – informovaného súhlasu zákonných zástupcov
  Ostatné deti budú prijaté v závislosti od kapacity školy spravidla na základe nasledovných podmienok, prerokovaných v pedagogickej rade školy:

 • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a budú ju navštevovať aj v roku 2023/2024
 • deti, spôsobilé navštevovať materskú školu, spĺňajúce základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti vo veku od 3 rokov (do 31. 8. 2023)
 •      
  Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke (zástupkyni riaditeľky)
  k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonných zástupcov za účelom overenia uvedených údajov.

       
  V Bratislave dňa 31. marca 2023   

         Katarína Malovcová
              riaditeľka školy

   

   

   

  Príloha: ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_DO_MS_2023_2024

  ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_DO_MS_2023_2024